รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การตลาด    สาขางาน -

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิฑูรย์ พิริยะอนันต์    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  625120502    นางสาวพรทิพย์ งามนิมิตร ปวส.2/5  1
 2  625120503    นางสาวนฤมล ลาเกี้ยว ปวส.2/5  1
 3  625120504    นางสาวชนัทดา บัวหลาย ปวส.2/5  1
 4  625120507    นางสาวธัญชนก เกิดพูล ปวส.2/5  1
 5  625120511    นางสาวอาทิตยา ขาลเถาะ ปวส.2/5  1
 6  625120512    นางสาวสกุลทิพย์ ศรีเมฆ ปวส.2/5  1
 7  625120513    นางสาวนารีรัตน์ เกิดก่อวงษ์ ปวส.2/5  1
 8  625120553    นางสาวศิรินภา นาแก้ว ปวส.2/5  1
 9  625120741    นางสาวชลธิชา ฉิมพาลี ปวส.2/5  1
 10  626120107    นางสาวปวีณ์กร พาใจ ปวส.2/5  2ม6
 11  626120119    นางสาวริมทราย หมื่นมะโน ปวส.2/5  2ม6
 12  626120202    นางสาวภัทรลดา ปองดอง ปวส.2/5  2ม6
 13  626120204    นางสาวรุจิรา เครือวงค์ ปวส.2/5  2ม6
 14  626120206    นางสาวธิดาพร วงศ์สุวัฒน์ ปวส.2/5  2ม6
 15  626120217    นางสาวบุญมา ใจจันทร์ ปวส.2/5  2ม6
 16  626120219    นางสาวปรารถนา ยาอยู่สุข ปวส.2/5  2ม6
 17  626120768    นางสาวพรนภา น้อยม่วงตาล ปวส.2/5  2ม6
 18  626120772    นางสาวอรุณี มีศรี ปวส.2/5  2ม6
 19  626120783    นางสาวหนึ่งฤทัย เกียรทอง ปวส.2/5  2ม6
 20  626120784    นางสาวภัทราพร ช่างไชย ปวส.2/5  2ม6
 21  626120825    นางสาวเด่นนภา สุขศรี ปวส.2/5  2ม6
จำนวน  21    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th