รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    สาขางาน -

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กริชภูมิ อุ่นคำปา    

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  625130468    นางสาวพิไลวรรณ โอ่งวัน ปวส.2/9  1
 2  625130469    นางสาวอรุณี อุปรีพร้อม ปวส.2/9  1
 3  625130470    นายกฤชะ แสงเขียว ปวส.2/9  1
 4  625130471    นางสาวเขมิกา อินเพ็ชร ปวส.2/9  1
 5  625130472    นางสาวรุ่งนภา จันหอม ปวส.2/9  1
 6  625130473    นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีการะเกตุ ปวส.2/9  1
 7  625130474    นางสาวบัณฑิตา สร้อยสุวรรณ ปวส.2/9  1
 8  625130475    นางสาววราภรณ์ แสงสว่าง ปวส.2/9  1
 9  625130477    นางสาวยานิตตา โชติเขียว ปวส.2/9  1
 10  625130479    นางสาวสุภิญญาพร ศุตินพรรณวัฒน์ ปวส.2/9  1
 11  625130480    นางสาวคราวเดีย เพ็งสว่าง ปวส.2/9  1
 12  625130481    นายพงษ์สุวรรณ ฤทธิสาร ปวส.2/9  1
 13  625130482    นายนฤเบศ ผิวนวน ปวส.2/9  1
 14  625130483    นางสาวมนสิชา ดวงแก้ว ปวส.2/9  1
 15  625130484    นางสาวชลลดา แตงสุวรรณ ปวส.2/9  1
 16  625130485    นางสาวกานต์พิชชา สอนเนตร์ ปวส.2/9  1
 17  625130486    นายสิทธิวัฒน์ ใจสุทธิ์ ปวส.2/9  1
 18  625130487    นางสาวมินตรา ธูปแจ่ม ปวส.2/9  1
 19  625130488    นางสาวธันยพร แก้วขาอย่าง ปวส.2/9  1
 20  625130489    นางสาวรัตนาภรณ์ อินมูลติ่ง ปวส.2/9  1
 21  625130490    นางสาวอทิติญาภรณ์ อินปา ปวส.2/9  1
 22  625130516    นายภัทรภณ อ่อนชูศรี ปวส.2/9  1
 23  625130531    นางสาวสุมิตรา สีทอง ปวส.2/9  1
 24  625130567    นางสาวจันทราทิพย์ บวบสด ปวส.2/9  1
 25  625130829    นางสาวกนกวรรณ นะถา ปวส.2/9  1
 26  626130170    นายมินธาดา ค่อมพันธ์ ปวส.2/9  2
 27  626130175    นายพุทธราช มึกขุนทด ปวส.2/9  2
 28  626130629    นางสาวอรุณรัตน์ โยธา ปวส.2/9  2
 29  626130659    นางสาวสุภัค พลชัย ปวส.2/9  2
 30  626130664    นางสาวอัญชลี แก้วเงิน ปวส.2/9  2
 31  626130667    นางสาวชนิกานต์ สวนแก้ว ปวส.2/9  2
 32  626130728    นางสาวภัทรวรินทร์ อุปรีพร้อม ปวส.2/9  2
 33  626130732    นางสาววราภรณ์ สังข์ทอง ปวส.2/9  2
 34  626130736    นางสาวกรพินธุ์ บัวศรี ปวส.2/9  2
 35  626130758    นายภานุพงษ์ ยอดแก้ว ปวส.2/9  2
 36  626130771    นางสาวศิริลักษณ์ ท้าวน้อย ปวส.2/9  2
 37  626130807    นางสาววาสนา บุญนอก ปวส.2/9  2
จำนวน  37    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.2563 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th