รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา -    สาขางาน -

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภาวนา ศศิฤกษ์    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644100006    นางสาวปารณีย์ วัฒน์วงศ์ภักดี ปวช.1/1   -
 2  644100008    นางสาวธันนิดา จีนอยู่ ปวช.1/1   -
 3  644100015    นางสาวญาณิศา ทองกา ปวช.1/1   -
 4  644100016    นางสาวธัญสุดา ทองพิจิตต์ ปวช.1/1   -
 5  644100070    นางสาวเทียนหอม มิ่งเมือง ปวช.1/1   -
 6  644100074    นางสาวไปรยา คำตา ปวช.1/1   -
 7  644100106    นางสาวณัฐวดี เขียวโฆตร ปวช.1/1   -
 8  644100108    นางสาวกาญจนา สหาย ปวช.1/1   -
 9  644100143    นายเทวาฤทธิ์ ลำใย ปวช.1/1   -
 10  644100150    นางสาวจรรยพร แผ่นนาค ปวช.1/1   -
 11  644100151    นางสาวกัญญ์วรา เกิดผล ปวช.1/1   -
 12  644100152    นายกุลกิตติชัย จันทร์พงษ์ ปวช.1/1   -
 13  644100173    นางสาวชุติกาญจน์ สังขริม ปวช.1/1   -
 14  644100293    นางสาวปฐมาวดี กองสมบัติ ปวช.1/1   -
 15  644100295    นายธนโชติ ขำปาน ปวช.1/1   -
 16  644100296    นายชัชพงศ์ อินต๊ะเป็ง ปวช.1/1   -
 17  644100314    นางสาวพิมลพร ทับครุฑ ปวช.1/1   -
 18  644100323    นางสาวกัณยาพร โพธินาม ปวช.1/1   -
 19  644100329    นายตรีทศ รักษ์ชน ปวช.1/1   -
 20  644100336    นายณัฐวุฒิ ใจสละ ปวช.1/1   -
 21  644100353    นางสาวกรวิสา พจนอารี ปวช.1/1   -
 22  644100385    นางสาวจิตตนาถ โพธิ์มาตร์ ปวช.1/1   -
 23  644100411    นายประธาน เทพนิมิตร ปวช.1/1   -
 24  644100497    นายวุฒิฐิณันฑ์ จรรยานะ ปวช.1/1   -
 25  644100576    นางสาวพรพรรณ ในรัก ปวช.1/1   -
 26  644100577    นางสาวธิติมา เยาวยอด ปวช.1/1   -
 27  644100583    นางสาวนิศาชล ทองนวล ปวช.1/1   -
 28  644100584    นางสาวเกวลิน โฮ่ทอง ปวช.1/1   -
 29  644100585    นางสาวพิมพ์ชนก สมโภชน์ ปวช.1/1   -
 30  644100603    นางสาวชาริกา พุฒเฒ่า ปวช.1/1   -
 31  644100648    นางสาวกิ่งกาญจน์ ดิษฐ์ขำ ปวช.1/1   -
 32  644100664    นางสาวพีรดา เจริญสุข ปวช.1/1   -
 33  644100671    นายชวัลกร พุ่มไม้ ปวช.1/1   -
 34  644100681    นางสาวกานติมา ปังคำ ปวช.1/1   -
 35  644100727    นางสาวกนิษฐา เจนทุมา ปวช.1/1   -
 36  644100741    นางสาวภัณฑิรา อภิวันท์ ปวช.1/1   -
 37  644100752    นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ลาย ปวช.1/1   -
 38  644100755    นางสาวปภาวีธนภรณ์ ลำอินทร์ ปวช.1/1   -
 39  644100760    นางสาวนภพร บุญมา ปวช.1/1   -
 40  644100827    นายธนกร บางแช่ม ปวช.1/1   -
 41  644100838    นางสาวกชกร ขาวนวลจันทร์ ปวช.1/1   -
 42  644100861    นางสาวขวัญชนก เนินษะเกษ ปวช.1/1   -
 43  644100864    นางสาวเบญจพร ศรีสัชชนกุล ปวช.1/1   -
 44  644100894    นางสาวกนกกานต์ สรรค์เชื้อไพบูลย์ ปวช.1/1   -
 45  644100918    นางสาววิสุทธิลักษณ์ กูดคล้าย ปวช.1/1   -
จำนวน  45    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th