รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก    สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชนิทร์ กีรติยรรยง    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644100001    นางสาวกรวิภา กังหัน ปวช.1/10  1
 2  644100010    นางสาววิมลรัตน์ โพธิ์ต้น ปวช.1/10  1
 3  644100025    นายวงศธร วัยวุฒิ ปวช.1/10  1
 4  644100045    นางสาวปิยาพัชร พวนศิริ ปวช.1/10  2
 5  644100047    นางสาวกรรณิการ์ เที่ยงธรรม ปวช.1/10  1
 6  644100054    นางสาวธนภรณ์ สีหอมไชย ปวช.1/10  1
 7  644100067    นางสาวกัลยานาถ เทพจันทร์ ปวช.1/10  1
 8  644100068    นางสาวโซเฟีย ขมเจริญสุข ปวช.1/10  2
 9  644100081    นางสาวสิทธินี จีนอยู่ ปวช.1/10  2
 10  644100093    นายอนุวงค์ พงษ์พันธ์ ปวช.1/10  1
 11  644100099    นางสาวธนพร อยู่พระจันทร์ ปวช.1/10  1
 12  644100136    นางสาวพัทธนันท์ ปู่อารุณ ปวช.1/10  2
 13  644100140    นางสาวเบญจพร ทิใจ ปวช.1/10  1
 14  644100153    นางสาวกมลชนก มาปัด ปวช.1/10  2
 15  644100154    นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง ปวช.1/10  2
 16  644100157    นางสาวมินตา ศรีจันทร์ ปวช.1/10  2
 17  644100201    นางสาวสุภาพร อยู่มล ปวช.1/10  2
 18  644100217    นางสาวณิชากร อินปา ปวช.1/10  1
 19  644100224    นางสาวชนกานต์ ศรชัย ปวช.1/10  1
 20  644100229    นายศุภชัย ผากเปี้ย ปวช.1/10  2
 21  644100352    นางสาวนฤมล รอดบวบ ปวช.1/10  2
 22  644100390    นางสาวฐิติวรรณ ทองดี ปวช.1/10  1
 23  644100394    นายณัฐวุฒิ อ้นทุ่งยั้ง ปวช.1/10  2
 24  644100413    นางสาวพิยดา ขอบใจ ปวช.1/10  1
 25  644100414    นายธนกฤต สหปัญญาวงศ์ ปวช.1/10  2
 26  644100737    นางสาวปานชีวา ดีมั่งมี ปวช.1/10  2
 27  644100771    นางสาวณิชกานต์ พรเมือง ปวช.1/10  2
 28  644100790    นางสาวอทิตติยา แสนลำพรวน ปวช.1/10  1
 29  644100870    นางสาวชฎาทิพย์ ศรีสว่าง ปวช.1/10  2
จำนวน  29    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th