รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา -    สาขางาน -

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อรวรรณ สุดกล้า    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644100028    นายพีรพงศ์ พิยาพร้าว ปวช.1/2   -
 2  644100029    นางสาวอชิรญา อ้นน้อย ปวช.1/2   -
 3  644100035    นางสาวสุทธิดา เนียมหน่อ ปวช.1/2   -
 4  644100040    นายชนธนาวัชต์ รู้หลัก ปวช.1/2   -
 5  644100048    นายธวัชชัย ทาแท้ ปวช.1/2   -
 6  644100063    นางสาวศุภัสชา นราภัย ปวช.1/2   -
 7  644100079    นางสาวชวิศา สิงห์ทอง ปวช.1/2   -
 8  644100080    นางสาวณัฐสินี พุ่มสีนิน ปวช.1/2   -
 9  644100082    นายปัฐกรณ์ จันทร์แจ่มภพ ปวช.1/2   -
 10  644100114    นายปภังค์กร จันทร์สุข ปวช.1/2   -
 11  644100117    นายนันทวัฒน์ เครือประดิษฐ์ ปวช.1/2   -
 12  644100149    นายกฤษดา สิทธิชัย ปวช.1/2   -
 13  644100159    นางสาวกัลยรัตน์ มุ่งดี ปวช.1/2   -
 14  644100209    นางสาวรัชดาภรณ์ คำคุ้ม ปวช.1/2   -
 15  644100220    นางสาววริสา ดุสิต ปวช.1/2   -
 16  644100223    นางสาวณัฏฐธิดา สายตรง ปวช.1/2   -
 17  644100225    นายจารุกิตต์ โลกเลื่อง ปวช.1/2   -
 18  644100228    นางสาวสุพัตรา สีน่วม ปวช.1/2   -
 19  644100234    นายนัฐพล พรมเมือง ปวช.1/2   -
 20  644100237    นางสาวกัลยรัตน์ คำฟัก ปวช.1/2   -
 21  644100294    นางสาวสิรีธร พันแพง ปวช.1/2   -
 22  644100315    นางสาวสุชานันท์ หอยศรีจันทร์ ปวช.1/2   -
 23  644100316    นางสาวฑิฑัมพร คำเทียน ปวช.1/2   -
 24  644100330    นางสาวแพรนภา คุ้มอักษร ปวช.1/2   -
 25  644100333    นางสาวสุพิชญา เมฆกาว ปวช.1/2   -
 26  644100334    นายธนดล เพกประโคน ปวช.1/2   -
 27  644100335    นายสุกนต์ธี บัวสุข ปวช.1/2   -
 28  644100337    นางสาวสิริรัตน์ เงินสมบัติ ปวช.1/2   -
 29  644100340    นายยูตะ โอฮาร่า ปวช.1/2   -
 30  644100351    นายชินพัฒน์ ขอมอบกลาง ปวช.1/2   -
 31  644100368    นางสาวศิริวิมล รุจิเรข ปวช.1/2   -
 32  644100435    นายธนพล นำพา ปวช.1/2   -
 33  644100670    นายนภปดล พิมจันทร์ ปวช.1/2   -
 34  644100747    นายธนพร อ้นอินทร์ ปวช.1/2   -
 35  644100765    นางสาวสุชานาถ สายประเสริฐ ปวช.1/2   -
 36  644100773    นางสาวขวัญประทีป ปิตาวงค์ ปวช.1/2   -
 37  644100792    นายภูรินทร์ มาดขาว ปวช.1/2   -
 38  644100793    นางสาวกมลเนตร การชะนะ ปวช.1/2   -
 39  644100801    นายนวดล ดีสี ปวช.1/2   -
 40  644100823    นายจิราพัชร ล่องลอย ปวช.1/2   -
 41  644100825    นายปุญญาพัฒน์ วีระสุนทร ปวช.1/2   -
 42  644100834    นายรนกร ญาณกาญจน์ ปวช.1/2   -
 43  644100896    นายลัทธิชัย บัวคำ ปวช.1/2   -
จำนวน  43    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th