รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เผด็จ พึ่งพิณ    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644210002    นายฐิติพร ชุ่มเย็น ปวช.1/21   -
 2  644210012    นายภานุพงศ์ อินทรทัต ปวช.1/21   -
 3  644210017    นายนัฐภูมิ บัวเป็ง ปวช.1/21   -
 4  644210021    นายตะวัน เหมือยวงค์ ปวช.1/21   -
 5  644210022    นายนัทธพงค์ เพ็ชร์เมือง ปวช.1/21   -
 6  644210026    นายณัฐภูมิ เกิดเจริญ ปวช.1/21   -
 7  644210030    นายวาสนา เเก้ววิเศษ ปวช.1/21   -
 8  644210032    นายพีรพัฒน์ บุญพันธ์ ปวช.1/21   -
 9  644210042    นายวรเวช เลี้ยงเชื้อ ปวช.1/21   -
 10  644210043    นายรัฐภูมิ จันกอง ปวช.1/21   -
 11  644210053    นายสมพงษ์ มาทำมา ปวช.1/21   -
 12  644210057    นายอาณัติ ช่อบุญนาค ปวช.1/21   -
 13  644210059    นายวรเชษฐ์ แก้วก่า ปวช.1/21   -
 14  644210062    นายณัฐพล บุทอง ปวช.1/21   -
 15  644210064    นายนวพล มาเม้า ปวช.1/21   -
 16  644210066    นายณัฐพัฒน์ บัวจันทร์ ปวช.1/21   -
 17  644210073    นายอนุกัน รัตนสากล ปวช.1/21   -
 18  644210076    นายศักดิ์สิทธิ์ เกษร ปวช.1/21   -
 19  644210083    นายเชาวพิพรรธ ปันลาด ปวช.1/21   -
 20  644210324    นางสาวจงรัก เขียวเจริญ ปวช.1/21   -
 21  644210344    นางสาวกาญจน์เกล้า เกตุดี ปวช.1/21   -
 22  644210365    นางสาวจินจิรา บุญรักษ์ ปวช.1/21   -
 23  644210594    นายวัชรพงษ์ โพธิ์บัว ปวช.1/21  -
จำนวน  23    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th