รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เผด็จ พึ่งพิณ    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644210009    นางสาวเบญจวรรณ วงษ์ช่างหล่อ ปวช.1/22   -
 2  644210086    นายอภิสิทธิ์ สอนอ่อน ปวช.1/22   -
 3  644210092    นายประภูกฤต คำพุฒ ปวช.1/22   -
 4  644210109    นายธนกฤต แก้วคำ ปวช.1/22   -
 5  644210110    นายณัฎฐวัฒน์ อยู่ทา ปวช.1/22   -
 6  644210112    นายศุกภร ปานคำ ปวช.1/22   -
 7  644210113    นายณัฐพงค์ สิงห์อินทร์ ปวช.1/22   -
 8  644210115    นายธนาวุฒิ นันชัย ปวช.1/22   -
 9  644210116    นายเปมทัต จรัญอวดเพชร ปวช.1/22   -
 10  644210118    นายทักษิณ ศรีทรง ปวช.1/22   -
 11  644210126    นายทรงพล พ่ายเวหา ปวช.1/22   -
 12  644210127    นายภาคภูมิ ศรีเกิด ปวช.1/22   -
 13  644210128    นายพีรพัฒน์ น้อยอ่อน ปวช.1/22   -
 14  644210129    นายชัยณวัฒน์ เคนคำ ปวช.1/22   -
 15  644210135    นายธนพนธ์ ปานเอี่ยม ปวช.1/22   -
 16  644210138    นายภูริ ผิวอ่อนดี ปวช.1/22   -
 17  644210142    นายธนวัฒน์ แสงทอง ปวช.1/22   -
 18  644210145    นายธีรศักดิ์ นะถา ปวช.1/22   -
 19  644210148    นายรัฐภูมิ ดวงแก้ว ปวช.1/22   -
 20  644210156    นายสุรศักดิ์ ใหม่ห้อง ปวช.1/22   -
 21  644210164    นายพีรดนย์ แดงกองโค ปวช.1/22   -
 22  644210165    นายศิวัช สุดสาคร ปวช.1/22   -
 23  644210166    นายสุรสิทธิ์ ลำใย ปวช.1/22   -
จำนวน  23    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th