รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธิดารัตน์ พึ่งพิณ    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644210181    นายนวดล มีอินถา ปวช.1/23   -
 2  644210188    นายรัฐภูมิ สุธรรมรักขติ ปวช.1/23   -
 3  644210190    นายอัครพล สร้อยพิทักษ์ ปวช.1/23   -
 4  644210191    นายฐากูร ธรรมใจ ปวช.1/23   -
 5  644210193    นายภูตะวัน ยะปวน ปวช.1/23   -
 6  644210195    นายนัทธพงศ์ ศรีอักษร ปวช.1/23   -
 7  644210202    นายภูมิพัฒน์ บุญพัฒน์ ปวช.1/23   -
 8  644210204    นายภูมิพัฒน์ เรืองฤทธิ์ ปวช.1/23   -
 9  644210212    นายณัฐวุฒิ สุริยา ปวช.1/23   -
 10  644210222    นายสิรภัทร ทัพกอง ปวช.1/23   -
 11  644210232    นายอภิรักษ์ อยู่ลพ ปวช.1/23   -
 12  644210233    นายศิวะกร ก้อนแพร ปวช.1/23   -
 13  644210275    นายธันย์นพัต ขัดเกลา ปวช.1/23   -
 14  644210297    นายพงษ์เดช เพ็ชรคำ ปวช.1/23   -
 15  644210299    นายวิศวะ ทองเณร ปวช.1/23   -
 16  644210300    นายวีรภัทร พิมจันทร์ ปวช.1/23   -
 17  644210301    นายคุณนนต์ จัทร์สุยะ ปวช.1/23   -
 18  644210302    นายกฤษณกร เมืองก่อ ปวช.1/23   -
 19  644210303    นายเดชาภัค นวลมะ ปวช.1/23   -
 20  644210305    นายเศรษฐ์ศิษฏ์ ชิดชม ปวช.1/23   -
 21  644210307    นายอธิฐาน มุกดาสนิท ปวช.1/23   -
 22  644210358    นางสาวเบญญาภา เพราะผล ปวช.1/23   -
 23  644210360    นางสาวชลดา พันธ์แก้ว ปวช.1/23   -
 24  644210424    นายเกียรติศักดิ์ จิ๋วเข็ม ปวช.1/23   -
 25  644210766    นางสาวปรีญาดา เนตรแสงสี ปวช.1/23   -
จำนวน  25    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th