รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธิดารัตน์ พึ่งพิณ    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644210308    นายสรวิชญ์ อองราช ปวช.1/24   -
 2  644210309    นายพงศ์ทิพย์ พุ่มจีน ปวช.1/24   -
 3  644210318    นายสิทธิชัย รุ่งมา ปวช.1/24   -
 4  644210326    นายอภิรักษ์ แก้วแก้ว ปวช.1/24   -
 5  644210327    นายธนธรณ์ แดงแซว ปวช.1/24   -
 6  644210331    นายนันทวัฒิ บุญมี ปวช.1/24   -
 7  644210332    นายวัชระพล คุ้มสุวรรณ ปวช.1/24   -
 8  644210338    นายวงษ์เมือง โกฎแสง ปวช.1/24   -
 9  644210343    นายเกรียงไกร เนตรเจริญ ปวช.1/24   -
 10  644210350    นายกิตติพร เรืองจินดา ปวช.1/24   -
 11  644210364    นายณัฐนนท์ ทะยะ ปวช.1/24   -
 12  644210369    นายณัฐวุฒิ บุญเดช ปวช.1/24   -
 13  644210370    นายวิศวะ บุญมาละ ปวช.1/24   -
 14  644210372    นายนัฐพงษ์ สุขก้อม ปวช.1/24   -
 15  644210386    นายอมรเทพ นวลมะ ปวช.1/24   -
 16  644210393    นายรัฐภูมิ บู่ทอง ปวช.1/24   -
 17  644210395    นายมงคลศักดิ์ นิยมไทย ปวช.1/24   -
 18  644210396    นายอริญชัย เเก้วมา ปวช.1/24   -
 19  644210399    นายจิรภัทร วัชฤทธิ์ ปวช.1/24   -
 20  644210408    นายชินวัตร ทับขวัญ ปวช.1/24   -
 21  644210409    นายยงยุทธ์ รบช้าง ปวช.1/24   -
 22  644210412    นายธวัชชัย เทพนิมิตร ปวช.1/24   -
 23  644210415    นายภัทรพล คงตาล ปวช.1/24   -
 24  644210416    นายกิติพงษ์ เครือฟั้น ปวช.1/24   -
 25  644210920    นายจักรพงษ์ ทองแท้ ปวช.1/24  -
จำนวน  25    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th