รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ไตรภพ ศรีสุวรรณ    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644210077    นายอภิรักษ์ คำสอน ปวช.1/25   -
 2  644210196    นายเขมทัต งามสอาด ปวช.1/25   -
 3  644210423    นายพชรนันท์ ดำจันทร์ ปวช.1/25   -
 4  644210436    นายพิพัฒน์ โตนุ้ย ปวช.1/25   -
 5  644210578    นายศิรวัชร คำบุญเรือง ปวช.1/25   -
 6  644210579    นายชุติเดช มูลสองแคว ปวช.1/25   -
 7  644210580    นายปิยวัฒน์ พราวแจ้ง ปวช.1/25   -
 8  644210581    นายไกรวิทย์ แสงเกาะ ปวช.1/25   -
 9  644210582    นายชัยมงคล แตงทอง ปวช.1/25   -
 10  644210591    นายภานุพงค์ ทิมา ปวช.1/25   -
 11  644210628    นายคุณากร ทรงทรัพย์ ปวช.1/25   -
 12  644210635    นายธีรไนย สุทธิแก้ว ปวช.1/25   -
 13  644210638    นายอภิศักดิ์ ตุ่นแก้ว ปวช.1/25   -
 14  644210649    นายศุภากร อิ่มเพ็ง ปวช.1/25   -
 15  644210651    นายนัฏฐนันท์ เนตรช่วงโชติ ปวช.1/25   -
 16  644210658    นายกรกฤต นารถบุญ ปวช.1/25   -
 17  644210674    นายนิธิภัทร ถีระโคตร ปวช.1/25   -
 18  644210675    นายณัฐพล ปราสัย ปวช.1/25   -
 19  644210676    นายธีระพงษ์ แหยมบุรี ปวช.1/25   -
 20  644210677    นายธีรภัทร บุญเรือง ปวช.1/25   -
 21  644210684    นายชัยนาม แซ่เล้า ปวช.1/25   -
 22  644210685    นายกฤษณะ ชมภูน้อย ปวช.1/25   -
 23  644210686    นายพรพรหม ค้ำชู ปวช.1/25   -
 24  644210693    นายกิตติทัต เมฆจั่น ปวช.1/25   -
 25  644210702    นายชยาทิต สมบุญ ปวช.1/25   -
จำนวน  25    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th