รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ไตรภพ ศรีสุวรรณ    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644210704    นายทฤษฎี มีพร ปวช.1/26   -
 2  644210706    นายสิทธิศักดิ์ มุ่งอ้อมกลาง ปวช.1/26   -
 3  644210708    นายปัญจพล อ้นมี ปวช.1/26   -
 4  644210712    นายภานุวัฒน์ เฮียงก่อ ปวช.1/26   -
 5  644210714    นายคมกฤช แสนลำพรวน ปวช.1/26   -
 6  644210715    นายนิธิพล เจริญพันธุ์ ปวช.1/26   -
 7  644210720    นายจิรายุ สง่าอินทร์ ปวช.1/26   -
 8  644210726    นายวีระกิตต์ เต็งมีศรี ปวช.1/26   -
 9  644210730    นายสุรัตน์ เพชร์ศรี ปวช.1/26   -
 10  644210736    นายวัชรพล นาบุญมี ปวช.1/26   -
 11  644210742    นายศรายุทธ ชมภูน้อย ปวช.1/26   -
 12  644210744    นายจิรายุ จู่คำศรี ปวช.1/26   -
 13  644210745    นายวิรุฬห์ ชมภูน้อย ปวช.1/26   -
 14  644210754    นายพุฒิพงษ์ มั่นคง ปวช.1/26   -
 15  644210756    นายธวัชชัย ระงับใจ ปวช.1/26   -
 16  644210757    นายรัชชานนท์ ภู่บึงพร้าว ปวช.1/26   -
 17  644210763    นายกันณพงษ์ ทำไรดี ปวช.1/26   -
 18  644210769    นายณัฐกรณ์ อินคำ ปวช.1/26   -
 19  644210775    นายสุทธิพงษ์ บุญนิตย์ ปวช.1/26   -
 20  644210776    นายสุทธิพัฒน์ บุญนิตย์ ปวช.1/26   -
 21  644210778    นายธนากร สังไทย ปวช.1/26   -
 22  644210781    นายศตนันท์ บุญเดช ปวช.1/26   -
 23  644210784    นายณัฏชนน แย้มเสนาะ ปวช.1/26   -
 24  644210788    นายพัชรพล ทองพ่วง ปวช.1/26   -
จำนวน  24    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th