รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กรรณิกา สิงห์หนู    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644210509    นายศุภกร จวบสวัสดิ์ ปวช.1/27  -
 2  644210716    นายณฐกร แสงทอง ปวช.1/27  -
 3  644210791    นายอลงกรณ์ โคกกระเทียม ปวช.1/27   -
 4  644210795    นายจิรภัทร มีรอด ปวช.1/27   -
 5  644210797    นายกฤษณะ เครือวัง ปวช.1/27   -
 6  644210804    นายกฤษดา ปานสมบัติ ปวช.1/27   -
 7  644210815    นายเกรียงไกร กำแพงเศรษฐ ปวช.1/27   -
 8  644210819    นายณัฐพงษ์ ยาน้อย ปวช.1/27   -
 9  644210820    นายไนยชล งิ้วผา ปวช.1/27   -
 10  644210821    นายเกียรติภูมิ ยุรยาตร ปวช.1/27   -
 11  644210822    นายศฐวรรษ รังษีรุ่งเรือง ปวช.1/27   -
 12  644210828    นายทิติพงศ์ ท้วมพู่ทอง ปวช.1/27   -
 13  644210829    นายณัฐพงศ์ ท้วมพู่ทอง ปวช.1/27   -
 14  644210830    นายปรีชาพล ใจชนะ ปวช.1/27   -
 15  644210839    นายธนวุฒิ นาคมูล ปวช.1/27   -
 16  644210842    นายกฤษดา คงนุ่น ปวช.1/27   -
 17  644210844    นายอภิสิทธิ์ อ้นน่วม ปวช.1/27   -
 18  644210846    นายวิทวัส ม่วงทิม ปวช.1/27   -
 19  644210849    นายธนภูมิ บุสดี ปวช.1/27   -
 20  644210850    นายธีรพงษ์ จันทะวงค์ ปวช.1/27   -
 21  644210854    นายสิทธินนท์ สุขสา ปวช.1/27   -
 22  644210862    นายนครินทร์ ประสมพันธ์ ปวช.1/27   -
 23  644210866    นายมงคล บุญมาละ ปวช.1/27   -
 24  644210875    นายกิติคุณ สิทธิกลางดอน ปวช.1/27   -
 25  644210877    นายธนวัฒน์ ทิมขาว ปวช.1/27   -
 26  644210881    นายธีรวัสส์ สิทธิชัย ปวช.1/27   -
 27  644210910    นายชญานิน สุขเกษม ปวช.1/27  -
 28  644210916    นายจตุภัทร์ ทารัตน์ ปวช.1/27  -
จำนวน  28    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th