รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา -    สาขางาน -

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ณิชานันท์ พิพัฒน์นพกร    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644100014    นางสาวอรจิรา ชาวเวียง ปวช.1/3   -
 2  644100023    นางสาวสุรางคนา ปานยิ้ม ปวช.1/3   -
 3  644100033    นางสาวประภาสิริ แก้วบัวดี ปวช.1/3   -
 4  644100034    นางสาววิภาวดี จันทรเที่ยง ปวช.1/3   -
 5  644100044    นางสาวพิมลรัตน์ สุดตาตั้ง ปวช.1/3   -
 6  644100071    นางสาวนันทยา มั่นเเย้ม ปวช.1/3   -
 7  644100094    นางสาววริศรา นุ่มมีชัย ปวช.1/3   -
 8  644100095    นางสาวนภาพร ปานานนท์ ปวช.1/3   -
 9  644100137    นางสาวภัทรภรณ์ สีบุ ปวช.1/3   -
 10  644100182    นางสาวนิสา อินเรือน ปวช.1/3   -
 11  644100208    นางสาวยุพา จันทร์แป้น ปวช.1/3   -
 12  644100210    นางสาวลักขณา สามาน ปวช.1/3   -
 13  644100226    นางสาวมนัสนันท์ ศรีประเสริฐ ปวช.1/3   -
 14  644100236    นางสาวเจนนิเฟอร์ โลว์ลี ปวช.1/3   -
 15  644100238    นางสาวขวัญเนตร สีชุมพล ปวช.1/3   -
 16  644100298    นายธนวัฒน์ บรรจบปี ปวช.1/3   -
 17  644100339    นางสาวธัญลักษณ์ อินดี ปวช.1/3   -
 18  644100341    นางสาววิชญาดา จัดชาวนา ปวช.1/3   -
 19  644100342    นางสาวสุภาพร เเปงเสาร์ ปวช.1/3   -
 20  644100345    นางสาวจิรนันท์ จันทร์สอน ปวช.1/3   -
 21  644100347    นางสาวอรณิชา อารำพันธ์ ปวช.1/3   -
 22  644100384    นางสาวอศิรวรรณ เปียอยู่ ปวช.1/3   -
 23  644100417    นางสาวสิริวิมล พรมบุตร ปวช.1/3   -
 24  644100418    นางสาวศิวพร พรหมทองดี ปวช.1/3   -
 25  644100622    นางสาวพิมชฎา แก้วแก้ว ปวช.1/3   -
 26  644100652    นางสาวทักษพร มั่นปาน ปวช.1/3   -
 27  644100663    นางสาวสุนิสา อ่อนจันทร์ ปวช.1/3   -
 28  644100697    นายวัฒนา ศรีทำ ปวช.1/3   -
 29  644100703    นางสาวอนัญพร พิมพ์อูป ปวช.1/3   -
 30  644100705    นายคมชาญ ครุธแก้ว ปวช.1/3   -
 31  644100731    นางสาวสุวนันท์ จอนทอง ปวช.1/3   -
 32  644100735    นางสาวจุฑารัตน์ แสนรำพรวน ปวช.1/3   -
 33  644100746    นางสาวเชษฐ์สุดา นวลใส ปวช.1/3   -
 34  644100860    นางสาวมนสิชา บุญทิวงษ์ ปวช.1/3   -
 35  644100868    นายบุญพิทักษ์ พลรอด ปวช.1/3   -
 36  644100872    นางสาวเจนจิรา ชมเชย ปวช.1/3   -
 37  644100873    นางสาวจิราภรณ์ ชมเชย ปวช.1/3   -
 38  644100911    นางสาวปภาวรินทร์ แซ่ลิ้ม ปวช.1/3   -
 39  644100925    นางสาวผกามาศ ตุงคะศิริ ปวช.1/3  -
จำนวน  39    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th