รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ทนงศักดิ์ พรมงาม    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644220019    นายจิตติพัทธิ์ อ่องจันทร์ ปวช.1/31   -
 2  644220041    นายจักรินทร์ อินจันทร์ ปวช.1/31   -
 3  644220046    นายกฤติพงศ์ ซาทรง ปวช.1/31   -
 4  644220060    นางสาวจิตรวรรณ วงษ์วิลัย ปวช.1/31   -
 5  644220065    นางสาวกนกวรรณ ข้องนอก ปวช.1/31   -
 6  644220088    นางสาวจีรนันท์ กุนอุ ปวช.1/31   -
 7  644220090    นายอนุรักษ์ เทียมเลิศ ปวช.1/31   -
 8  644220091    นางสาวกนกวรรณ์ ลอยเลิศ ปวช.1/31   -
 9  644220101    นายจิรกิตติ์ เมืองด่าน ปวช.1/31   -
 10  644220105    นางสาวกัญญารัตน์ ประหลาดเนตร ปวช.1/31   -
 11  644220124    นายธนิสร แซ่ลิ้ว ปวช.1/31   -
 12  644220125    นายชิษณุพงศ์ ทรัพย์สังข์ ปวช.1/31   -
 13  644220203    นายจิตพล ทองแห้ว ปวช.1/31   -
 14  644220219    นางสาวปนัดดา จันดี ปวช.1/31   -
 15  644220666    นายกิตติศักดิ์ ทองย้อย ปวช.1/31   -
 16  644220707    นายชาคริต เนตรขันทอง ปวช.1/31   -
 17  644220725    นายกฤษชกาญจ์ อินเมือง ปวช.1/31   -
 18  644220759    นายชนกันต์ เปาปวง ปวช.1/31   -
 19  644220785    นายเกรียงศักดิ์ พรมนัน ปวช.1/31   -
 20  644220885    นายชัชชนน กุมารา ปวช.1/31   -
 21  644220891    นายคุณานนต์ นวลจร ปวช.1/31   -
จำนวน  21    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th