รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ทนงศักดิ์ พรมงาม    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644220027    นายธนัช แว่นคำ ปวช.1/32   -
 2  644220075    นายตะวัน ธรรมจารี ปวช.1/32   -
 3  644220078    นางสาวชญานิศ โนวิน ปวช.1/32   -
 4  644220097    นายวิศรุธ เจริญอินทร์ ปวช.1/32   -
 5  644220134    นายธีรเดช มูลอ้าย ปวช.1/32   -
 6  644220146    นายธนกฤต ปัญญาเครือ ปวช.1/32   -
 7  644220161    นายเชิดเกียรติ จันเทวี ปวช.1/32   -
 8  644220194    นายธนพล รุ่งทอง ปวช.1/32   -
 9  644220310    นางสาวธารารัตน์ อยู่ขำ ปวช.1/32   -
 10  644220319    นายธนภัทร แสนเกียง ปวช.1/32   -
 11  644220322    นายตรียศ รัตนจันทร์ ปวช.1/32   -
 12  644220328    นางสาวปติยดา อยู่ทา ปวช.1/32   -
 13  644220357    นายณัฐวัฒน์ โพธิ์เนตร ปวช.1/32   -
 14  644220374    นายธัชชัย กาญจนะสมบัติ ปวช.1/32   -
 15  644220392    นายทักษ์ดนัย เอ็มอรุณ ปวช.1/32   -
 16  644220404    นายณภัทร ไชยรัตน์ ปวช.1/32   -
 17  644220420    นางสาวทัศนภรณ์ คำอ้าย ปวช.1/32   -
 18  644220650    นายธนงกรณ์ มุ่งดี ปวช.1/32   -
 19  644220669    นายธีรพัฒน์ จันทร์อิ่ม ปวช.1/32   -
 20  644220724    นายอภิวิชญ์ ต้มกลั่น ปวช.1/32  -
 21  644220750    นางสาวธัญธร มหาดไทย ปวช.1/32   -
 22  644220809    นายณัฐกานต์ อุตสาหพันธ์ ปวช.1/32   -
 23  644220853    นายธราชัย จันทร์ทรา ปวช.1/32   -
 24  644220892    นายจิรโชติ สวัสดี ปวช.1/32   -
จำนวน  24    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th