รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อารยา อินชัน    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644220058    นางสาวแพรวพลอย พุทริ้ว ปวช.1/33   -
 2  644220069    นางสาวพิริษา มาบุญ ปวช.1/33   -
 3  644220107    นายพันธวัสส์ อ้นทองทิม ปวช.1/33   -
 4  644220131    นายพงศกร บุบผามาลา ปวช.1/33   -
 5  644220155    นางสาวปทิตตา กล่อมเกลี้ยง ปวช.1/33   -
 6  644220162    นายพงษ์ศักดิ์ จามูล ปวช.1/33   -
 7  644220187    นายพงศกร ชวนยิ้ม ปวช.1/33   -
 8  644220189    นางสาวปนัดดา ทองนันต์ ปวช.1/33   -
 9  644220198    นายพีรพล หิรัญเสวก ปวช.1/33   -
 10  644220215    นายพีรพล วงคุต ปวช.1/33   -
 11  644220389    นายพงศกร คำสุข ปวช.1/33   -
 12  644220400    นายปวริศน์ พิมพ์เถื่อน ปวช.1/33   -
 13  644220405    นายนครินทร์ ใจพระ ปวช.1/33   -
 14  644220428    นายพงษ์ดนัย ปัจจุโส ปวช.1/33   -
 15  644220561    นายธีรภัทร โนจรมา ปวช.1/33   -
 16  644220636    นายพีรภัทร ทัสดิษฐ์ ปวช.1/33   -
 17  644220761    นายปยุต กาวิใจ ปวช.1/33   -
 18  644220782    นายนันทพงศ์ ปานเกิดผล ปวช.1/33   -
 19  644220794    นายนปกร มะตัน ปวช.1/33   -
 20  644220803    นายพงศ์มาศ มีสุข ปวช.1/33   -
 21  644220890    นายพงศ์พันธ์ เงินหล้า ปวช.1/33   -
 22  644220893    นายอชิรวุฒิ ภู่แก้ว ปวช.1/33   -
 23  644220905    นายกิตติกร ผ่องศรี ปวช.1/33  -
จำนวน  23    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th