รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิตยา กลเรียน    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644220011    นายศิวกร เส็งเมือง ปวช.1/35   -
 2  644220037    นายภควัฒน์ เชื้อณรงค์ ปวช.1/35   -
 3  644220061    นายวุฒิไกร ณ บาล ปวช.1/35   -
 4  644220160    นายอภิชาติ ขุมเงิน ปวช.1/35   -
 5  644220167    นายไอศูรย์ นาคโต ปวช.1/35   -
 6  644220169    นางสาวสุชานุช สติดี ปวช.1/35   -
 7  644220177    นายสุกฤษฎิ์ ชูหลี ปวช.1/35   -
 8  644220180    นายแสงเพชร แสนทอง ปวช.1/35   -
 9  644220214    นายเสกสรรค์ ศรีหิรัญ ปวช.1/35   -
 10  644220221    นายอนุชา แก้วสอน ปวช.1/35   -
 11  644220231    นายอมรินทร์ สีระสา ปวช.1/35   -
 12  644220239    นายอครพล โพธิ์เพชร์ ปวช.1/35   -
 13  644220290    นายอานัส นิลปัทย์ ปวช.1/35   -
 14  644220348    นายชนินทร์ ภู่มอญ ปวช.1/35   -
 15  644220363    นางสาวอาณา ประดิษฐ์ ปวช.1/35   -
 16  644220366    นายเกียรติศักดิ์ รุ่งศรี ปวช.1/35   -
 17  644220397    นายถิรวัฒน์ เหล็กคำ ปวช.1/35   -
 18  644220406    นายวิษณุวัฒน์ มุขวัฒน์ ปวช.1/35   -
 19  644220429    นายสิทธิพร เที่ยงธรรม ปวช.1/35   -
 20  644220437    นางสาวสุกัญญา เชื้อโฮม ปวช.1/35   -
 21  644220438    นางสาวไอริณ พรมโต ปวช.1/35   -
 22  644220524    นายอัฐวุฒิ ขันตี ปวช.1/35   -
 23  644220604    นางสาวสุนิษา พันอยู่ ปวช.1/35   -
 24  644220624    นางสาวอรัญญา คำบุญ ปวช.1/35   -
 25  644220645    นายวิทวัส คำสุวรรณ ปวช.1/35   -
 26  644220680    นายสุริยา โคตะนารถ ปวช.1/35   -
 27  644220749    นางสาวหวันยิหวา อ้นอินทร์ ปวช.1/35   -
 28  644220783    นายวีรภาพ รอนยุทธ ปวช.1/35   -
 29  644220847    นายวุฒิพงษ์ สุขุประการ ปวช.1/35   -
 30  644220867    นายอภิสิทธิ์ จันทร์หอม ปวช.1/35   -
 31  644220904    นางสาวประภาศรี แท่นมณี ปวช.1/35  -
 32  644220912    นายธีรนัย ดีนิล ปวช.1/35  -
 33  644220917    นายสุเจตน์ อุ่นมาก ปวช.1/35  -
จำนวน  33    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th