รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา -    สาขางาน -

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อัมพร เสือเดช    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644100158    นางสาวปิ่นอนงค์ คุณะจ๋า ปวช.1/4   -
 2  644100168    นางสาวธนัชชา จ๋อยน้อย ปวช.1/4   -
 3  644100207    นางสาววรรณพร มากพัน ปวช.1/4   -
 4  644100211    นางสาวณิชารีย์ จันทร์เจ๊ก ปวช.1/4   -
 5  644100244    นายภาคภูมิ ศรีจันทร์มาก ปวช.1/4   -
 6  644100311    นางสาวสิรินภา เชื้ออินทร์ ปวช.1/4   -
 7  644100312    นางสาวสิริญาภรณ์ เชื้ออินทร์ ปวช.1/4   -
 8  644100346    นายรุ่งเรือง จันทร์อ่วม ปวช.1/4   -
 9  644100355    นายวรรธนะ วงษ์แดง ปวช.1/4   -
 10  644100356    นางสาวธนิษฐา คำนุช ปวช.1/4   -
 11  644100361    นางสาววริษา บุญมี ปวช.1/4   -
 12  644100367    นายวัชพงต์ ระยะ ปวช.1/4   -
 13  644100391    นางสาวทัศนพรรณ กลิ่นเกษร ปวช.1/4   -
 14  644100401    นางสาวอมลวรรณ อยู่เจริญ ปวช.1/4   -
 15  644100403    นางสาวมัลลิกา คลังวิเชียร ปวช.1/4   -
 16  644100465    นายวทัญญู เรียนฝั้น ปวช.1/4   -
 17  644100526    นางสาวน้ำฝน ศรีสุภาผล ปวช.1/4   -
 18  644100601    นายปิยะมงคล จันทร์ลอย ปวช.1/4   -
 19  644100618    นางสาวอาริยา บุญสง่า ปวช.1/4   -
 20  644100619    นางสาวอัมธิดา บุญสง่า ปวช.1/4   -
 21  644100620    นายจิรพงษ์ อยู่เรือง ปวช.1/4   -
 22  644100630    นางสาวศศิวิมล สงวนศรี ปวช.1/4   -
 23  644100631    นางสาวสิริวรรณ สนิทรัมย์ ปวช.1/4   -
 24  644100632    นายรวิรุจ แสวงรุจิธรรม ปวช.1/4   -
 25  644100644    นายวรวิชญ์ วันอ่อง ปวช.1/4   -
 26  644100662    นางสาวอิสริญา พัดภู่ ปวช.1/4   -
 27  644100672    นางสาวบุณยานุช โนราช ปวช.1/4   -
 28  644100673    นางสาวณัฐธัญญา คำสูง ปวช.1/4   -
 29  644100682    นางสาวอรพิมล ปัญญานี ปวช.1/4   -
 30  644100683    นางสาวณิรัลชนา สุวรรณโต ปวช.1/4   -
 31  644100767    นายศักดาเทพ อินทร์สองใจ ปวช.1/4   -
 32  644100777    นายอนุวัฒน์ แดงเล็ก ปวช.1/4   -
 33  644100798    นางสาวศุภมิตรา ปันฟู ปวช.1/4   -
 34  644100800    นายพิเชฐ ทองมีศรี ปวช.1/4   -
 35  644100816    นางสาวน้ำทิพย์ โอดจีบ ปวช.1/4   -
 36  644100817    นางสาวศิรินิล มาจันทร์แสง ปวช.1/4   -
 37  644100826    นางสาวปิยธิดา ฉายพริก ปวช.1/4   -
 38  644100848    นางสาวพรทิวา สารเจริญ ปวช.1/4   -
 39  644100878    นายเศรษฐพงศ์ ไชยเมืองใจ ปวช.1/4   -
 40  644100900    นายณัฐนันท์ มากคล้าย ปวช.1/4   -
 41  644100907    นางสาวอัญมณี เเพงมา ปวช.1/4   -
จำนวน  41    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th