รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์    สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศิริพัฒน์ สุริยะวงค์    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  644230005    นายทัพพ์หิรัญน์ เมืองด่าน ปวช.1/41   -
 2  644230049    นายอภิวัฒน์ อ้นชัยยา ปวช.1/41   -
 3  644230056    นายธีรภัทร เหล็กแจ้ง ปวช.1/41   -
 4  644230084    นายสิทธิเดช สาถิน ปวช.1/41   -
 5  644230130    นางสาวชนม์นิภา เดชโพธิ์ ปวช.1/41   -
 6  644230139    นายทวีศักดิ์ ดงบัง ปวช.1/41   -
 7  644230141    นายพลาธิป พิมพ์สุวรรณ์ ปวช.1/41   -
 8  644230172    นายสนธยา อ่อนตาจันทร์ ปวช.1/41   -
 9  644230205    นายวรชิต อูบแก้ว ปวช.1/41   -
 10  644230206    นายธนพงศ์ นิมิตร ปวช.1/41   -
 11  644230213    นายวิสิฐ เชื้อทอง ปวช.1/41   -
 12  644230317    นายอมรเทพ โตะวานิ ปวช.1/41   -
 13  644230321    นางสาวณัฐพร แนบเนียน ปวช.1/41   -
 14  644230398    นายธิติสรณ์ จันทร์กองโค ปวช.1/41   -
 15  644230419    นางสาวสลิลทิพย์ มีเย็น ปวช.1/41   -
 16  644230421    นางสาวอัมพร คำเหลือง ปวช.1/41   -
 17  644230527    นายภูสิทธิ์ มออ่อง ปวช.1/41   -
 18  644230625    นายณัฐชัย นาคเหล็ก ปวช.1/41   -
 19  644230640    นายภีรพล สุบรรณา ปวช.1/41   -
 20  644230646    นายธนาคิม ฉิมอยู่ ปวช.1/41   -
 21  644230654    นายชัยวัฒน์ ชัยมงคล ปวช.1/41   -
 22  644230696    นายจิรภัทร จันทร์เพิ้ง ปวช.1/41   -
 23  644230824    นายภาคภูมิ อรุณจันทร์ ปวช.1/41   -
 24  644230865    นางสาวรวงข้าว มีวังแดง ปวช.1/41   -
 25  644230869    นางสาวกันยา เกลี้ยงจันทร์ ปวช.1/41   -
จำนวน  25    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th