รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จินตนา เตชัย    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634100005    นายศุภวัฒน์ ดามา ปวช.2/1  -
 2  634100008    นายปรมินทร์ ป๊อกหลง ปวช.2/1  -
 3  634100013    นายณัฐภูมิ ภู่เกาะ ปวช.2/1  -
 4  634100015    นางสาวดารารัตน์ วิสิทธิศาสตร์ ปวช.2/1  -
 5  634100020    นางสาวธิชานัน อินคำ ปวช.2/1  -
 6  634100021    นางสาวสุนิษา รักสิงห์ ปวช.2/1  -
 7  634100028    นายณัฐวุฒิ อินคำ ปวช.2/1  -
 8  634100038    นายจีรศักดิ์ นาแหลม ปวช.2/1  -
 9  634100046    นางสาวกมลรัตน์ เครือพาน ปวช.2/1  -
 10  634100071    นางสาวพัชราพร พหลยุทธ์ ปวช.2/1  -
 11  634100074    นางสาวกุลธิดา นามกร ปวช.2/1  -
 12  634100097    นางสาวรุ้งตะวัน เลี้ยงประเสริฐ ปวช.2/1  -
 13  634100098    นางสาวสุพัตรตา เขียวจันทร์แสง ปวช.2/1  -
 14  634100101    นางสาวสโรชา พุกขุ้ย ปวช.2/1  -
 15  634100130    นางสาวลดาภรณ์ ต๊ะเฮิง ปวช.2/1  -
 16  634100145    นางสาวศิรินภา ทำความชอบ ปวช.2/1  -
 17  634100154    นางสาวจุฑามาศ ยุ่นแก้ว ปวช.2/1  -
 18  634100195    นางสาวมารินี ริศคำ ปวช.2/1  -
 19  634100229    นางสาวกัญญาภรณ์ บัวหลง ปวช.2/1  -
 20  634100246    นางสาวเนตรนภา เอี่ยมสะอาด ปวช.2/1  -
 21  634100283    นางสาวญาณิกา ทองคำ ปวช.2/1  -
 22  634100286    นางสาวจิราพร อุ่นแก้ว ปวช.2/1  -
 23  634100306    นางสาวประวีณา แบนนัด ปวช.2/1  -
 24  634100309    นางสาวกาญจนา แซ่อั้ง ปวช.2/1  -
จำนวน  24    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th