รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก    สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชนินทร์ กีรติยรรยง    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634100032    นางสาวชญาดา ศรีษะ ปวช.2/10  2
 2  634100042    นางสาวธัญลักษณ์ แสนนก ปวช.2/10  2
 3  634100048    นางสาวประภาพรรณ เนียมพาง ปวช.2/10  2
 4  634100078    นางสาวปิยะดา บุญบรรจง ปวช.2/10  2
 5  634100079    นางสาวจิลาพร อุ่นมาก ปวช.2/10  1
 6  634100106    นายทรงวุฒิ มูลเรือน ปวช.2/10  1
 7  634100107    นางสาวอัมพิรา อุ่นโค้ ปวช.2/10  2
 8  634100108    นางสาวรัตนาพร แค้วใหญ่ ปวช.2/10  1
 9  634100134    นางสาวนวลฤทัย นะถา ปวช.2/10  2
 10  634100153    นางสาวธิดามาศ มีวังปลา ปวช.2/10  2
 11  634100161    นางสาวอัจฉราพร กาวิใจ ปวช.2/10  2
 12  634100163    นางสาวจุรีวรรณ ถาพุฒ ปวช.2/10  2
 13  634100169    นางสาววริศรา วิทยางกูล ปวช.2/10  2
 14  634100178    นางสาวนิลาวัณย์ มีอินถา ปวช.2/10  2
 15  634100180    นางสาวรุจิรา กองมณี ปวช.2/10  2
 16  634100181    นางสาวจุฑามาศ ทองเหลือง ปวช.2/10  2
 17  634100202    นางสาววัชรภรณ์ หวาดเปีย ปวช.2/10  2
 18  634100211    นางสาวณัชชา อำนวนคณะ ปวช.2/10  2
 19  634100233    นายกฤษดา ดอกบัว ปวช.2/10  1
 20  634100488    นางสาวจันทร์ธิมาภรณ์ โพธิบุตร ปวช.2/10  1
จำนวน  20    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th