รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จินตนา เตชัย    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634100312    นางสาวรัชนี พงษ์พันธ์ ปวช.2/2   -
 2  634100323    นางสาวปนิตา ภูนวล ปวช.2/2   -
 3  634100329    นางสาวอนุธิดา มูลน้ำอ่าง ปวช.2/2   -
 4  634100358    นางสาวรัตติยากร จันรุณ ปวช.2/2   -
 5  634100359    นางสาวชาลิสา เรืองพุ่ม ปวช.2/2   -
 6  634100520    นายวงศธร หิรัญงาม ปวช.2/2   -
 7  634100630    นางสาวอันธิกา พุ่มพา ปวช.2/2   -
 8  634100633    นางสาวณัทฐิพร แตงอ่อน ปวช.2/2   -
 9  634100637    นางสาววารุณี บางทรัพย์ ปวช.2/2   -
 10  634100643    นางสาวนิตยา คงประเสริฐ ปวช.2/2   -
 11  634100647    นางสาวอรุณพร หอมรื่น ปวช.2/2   -
 12  634100657    นางสาวกฤษฏา ม่วงพันธุ์ ปวช.2/2   -
 13  634100658    นางสาววิรัชยาภรณ์ พงไพล ปวช.2/2   -
 14  634100685    นางสาวกาญจนา บุญจันทร์ ปวช.2/2   -
 15  634100700    นางสาวเกษวลิน ตุ้ยบุตร ปวช.2/2   -
 16  634100707    นางสาวอาริษา แผ้วเกษม ปวช.2/2   -
 17  634100708    นางสาวปวีณา พรงาม ปวช.2/2   -
 18  634100743    นางสาวพิมลดา พิมพา ปวช.2/2   -
 19  634100754    นางสาวณัฐกมล ทารัตน์ ปวช.2/2   -
 20  634100784    นางสาวปุญญาพัฒน์ เหล็กสิงห์ ปวช.2/2   -
 21  634100804    นางสาวปิยะนุช สีน่วม ปวช.2/2   -
 22  634100816    นางสาวอมรรัตน์ เกตุละ ปวช.2/2   -
 23  634100825    นางสาวยุวดี จิราพงษ์ ปวช.2/2   -
 24  634100854    นางสาวภัทรวดี โพธิ์แก้ว ปวช.2/2   -
จำนวน  24    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th