รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พงษ์พันธ์ แทนเทือก    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634210003    นายจักรพันธ์ ดมอุ่นดี ปวช.2/21   -
 2  634210006    นายไกรสรณ์ พุ่มพร ปวช.2/21   -
 3  634210014    นางสาวปภัสสร วรรธนะพินทุ ปวช.2/21   -
 4  634210116    นายจักรพันธ์ กลิ่นหอม ปวช.2/21   -
 5  634210141    นายจตุภูมิ เณรแก้ว ปวช.2/21   -
 6  634210167    นายจักรกฤษณ์ โพธิ์ใจ ปวช.2/21   -
 7  634210194    นายจีรวัฒน์ คนขยัน ปวช.2/21   -
 8  634210218    นายกรกต มีเพ็ชร์ ปวช.2/21   -
 9  634210261    นายเกียรติศักดิ์ แก้วนำ ปวช.2/21   -
 10  634210326    นางสาวกฤษณา จันทร์เจริญ ปวช.2/21   -
 11  634210334    นายกฤตศรานุลักษณ์ จันทร์อิ่ม ปวช.2/21   -
 12  634210393    นายชัยวัฒน์ คำหอม ปวช.2/21   -
 13  634210428    นายเจษฎา เพ็ชรเอี่ยม ปวช.2/21   -
 14  634210521    นายคุณภัทร แก้วเพียร ปวช.2/21   -
 15  634210619    นายกิตติภพ กลมพุก ปวช.2/21   -
 16  634210626    นายจักรกฤษณ์ จ่าทองคำ ปวช.2/21   -
 17  634210628    นายชนาธิป จินดามืด ปวช.2/21   -
 18  634210667    นายเกรียงไกร พาระตะ ปวช.2/21   -
 19  634210720    นายพชรพล หอมรส ปวช.2/21   -
 20  634210721    นายธนกร วิฐาน ปวช.2/21   -
 21  634210725    นายกันติชา ปรางค์ทอง ปวช.2/21   -
 22  634210726    นายไชยปกรณ์ เดชลี่ ปวช.2/21   -
 23  634210785    นายพุฒิสรรค์ นาคเลี้ยง ปวช.2/21   -
 24  634210814    นายรัชชานนท์ ศิริวรรณ์ ปวช.2/21   -
จำนวน  24    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th