รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พงษ์พันธ์ แทนเทือก    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634210011    นางสาวชนากานต์ สอนทา ปวช.2/22   -
 2  634210060    นายทินณภัทร ระเบียบ ปวช.2/22   -
 3  634210094    นายธนยศ สิงหาบุตร ปวช.2/22   -
 4  634210205    นายณัฏฐกร บัวผ่อง ปวช.2/22   -
 5  634210228    นายธนพล ขำดำ ปวช.2/22   -
 6  634210264    นายธนโชติ ลีโต ปวช.2/22   -
 7  634210320    นายธนพล สีพรม ปวช.2/22   -
 8  634210411    นายธนกฤต ทาเขี่ยง ปวช.2/22   -
 9  634210501    นายปัณณธร วงค์ราช ปวช.2/22   -
 10  634210545    นายธนโชติ คุณศิลป์ ปวช.2/22   -
 11  634210623    นายโชคไชย เชื้อมีศรี ปวช.2/22   -
 12  634210644    นายธนากร ขวัญเสือ ปวช.2/22   -
 13  634210677    นายณัฐชานนท์ อินมาสม ปวช.2/22   -
 14  634210727    นายธีรประกรณ์ อินสอน ปวช.2/22   -
 15  634210730    นายกิตติเดช ดวงแก้ว ปวช.2/22   -
 16  634210731    นายธัญวัฒน์ ทาแท้ ปวช.2/22   -
 17  634210732    นายศรัณยภัทร เหมืองสาม ปวช.2/22   -
 18  634210742    นายคณาธิป พลฤทธิ์ ปวช.2/22   -
 19  634210780    นายไชยพัฒน์ ศรีอนุวัฒน์ ปวช.2/22   -
 20  634210788    นายอัครพล เพ็ชรเอี่ยม ปวช.2/22   -
 21  634210791    นายชิษณุพงศ์ ควรธรรม ปวช.2/22   -
จำนวน  21    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th