รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.บุญเชิด บุญธรรม    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634210039    นายนิรนัย โครส ปวช.2/23   -
 2  634210075    นายมนูญศักดิ์ รอหัน ปวช.2/23   -
 3  634210083    นายภูมิพัฒน์ ทิศกระโทก ปวช.2/23   -
 4  634210125    นายภานุวัฒน์ หอมหา ปวช.2/23   -
 5  634210127    นายพงศกร แก้วโมลา ปวช.2/23   -
 6  634210144    นายนิธิโรจน์ ใบบัว ปวช.2/23   -
 7  634210166    นายภูรินทร์ ลพบุรี ปวช.2/23   -
 8  634210171    นายรวิกันต์ ถมยา ปวช.2/23   -
 9  634210192    นายพงศกร ณรงค์ฤทธิ์ ปวช.2/23   -
 10  634210217    นายภาคภูมิ สุริยัน ปวช.2/23   -
 11  634210251    นางสาวบุญธิดา อ่อนกล้า ปวช.2/23   -
 12  634210263    นายนที อุ่นกาย ปวช.2/23   -
 13  634210322    นายปิยะเทพ มีอินถา ปวช.2/23   -
 14  634210363    นายภานุวัฒน์ บัวงาม ปวช.2/23   -
 15  634210544    นายธวัชชัย ศรีจันทร์ ปวช.2/23   -
 16  634210610    นายพรเจตน์ กุลไข ปวช.2/23   -
 17  634210660    นายภูตะวัน พลประฐม ปวช.2/23   -
 18  634210683    นายศรัณย์พร สิธินัน ปวช.2/23   -
 19  634210688    นายภัทรกร มานุ่ม ปวช.2/23   -
 20  634210701    นายธนิก สายยาว ปวช.2/23   -
 21  634210764    นายพงศภัค มีนา ปวช.2/23   -
 22  634210769    นายวิธวัฒน์ วังถา ปวช.2/23   -
 23  634210805    นายวิวัฒน์ เกตุวงษ์ ปวช.2/23   -
 24  634210844    นายภาณุพงศ์ ยิ้มมี ปวช.2/23   -
 25  634210866    นายมงคล บุญฟุ้ง ปวช.2/23   -
 26  644210855    นายศุภชัย ทองฤทธิ์ ปวช.2/23   -
จำนวน  26    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th