รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภูวดล เพ็ญนาดี    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634210009    นางสาวพรหมพร หาญปราณี ปวช.2/24   -
 2  634210031    นายอัษฎาวุธ เหมือนทอง ปวช.2/24   -
 3  634210058    นายวิริทธิ์พล ระมัดระวังภัย ปวช.2/24   -
 4  634210061    นายเลิศฤทธิ์ ราษี ปวช.2/24   -
 5  634210095    นายสุวิจักขณ์ กะจัด ปวช.2/24   -
 6  634210100    นายอภิสิทธิ์ ตุมตอง ปวช.2/24   -
 7  634210129    นายสิทธิพร สร้อยสุวรรณ์ ปวช.2/24   -
 8  634210131    นายวีรพล เอี่ยมฟัก ปวช.2/24   -
 9  634210132    นายวิศรุต พันธ์ทอง ปวช.2/24   -
 10  634210174    นายวิวัฒน์ นาคมงคล ปวช.2/24   -
 11  634210184    นายสงกรานต์ คงเพ็ชร ปวช.2/24   -
 12  634210187    นางสาวรัตนา รื่นเปลี่ยน ปวช.2/24   -
 13  634210225    นายสราวุฒิ เนียมจุ้ย ปวช.2/24   -
 14  634210227    นายอนุชาติ สุขขุนทศ ปวช.2/24   -
 15  634210321    นายวรกันต์ มาตสาร ปวช.2/24   -
 16  634210364    นายสุทธิพงศ์ นะมารัง ปวช.2/24   -
 17  634210370    นายสรวิศ ยาใจ ปวช.2/24   -
 18  634210399    นายวิรัชสัณห์ สุเกี้ยง ปวช.2/24   -
 19  634210558    นายพงษ์ระพี คล้ายเชย ปวช.2/24   -
 20  634210661    นายสุภาพ แก่งอินทร์ ปวช.2/24   -
 21  634210680    นายศิริศักดิ์ ยิ้มเจริญ ปวช.2/24   -
 22  634210801    นางสาวนริศรา จันทะ ปวช.2/24   -
 23  634210830    นายภีรภัทร ทองดี ปวช.2/24   -
 24  634210832    นายพีระศักดิ์ ปอเหรียญ ปวช.2/24   -
 25  634210858    นายธนพล โตไผ่ ปวช.2/24   -
 26  634210862    นายภานุพงษ์ ก้อนแพร ปวช.2/24   -
 27  634210863    นายธนวัตน์ มังโรคา ปวช.2/24   -
จำนวน  27    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th