รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชวลิต โพธิ์สุข    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634220017    นายชัยวัฒน์ อยู่ยืน ปวช.2/31   -
 2  634220026    นายกรรชัย สาหร่าย ปวช.2/31   -
 3  634220027    นายนันธชัย อ่อนปอก ปวช.2/31   -
 4  634220099    นายจักรกฤช บุญไพโรจน์ ปวช.2/31   -
 5  634220103    นางสาวเบญจวรรณ ปานสุวรรณ์ ปวช.2/31   -
 6  634220140    นายน่านนที อยู่ตั้ง ปวช.2/31   -
 7  634220197    นายจักรกฤษณ์ เฉยชู ปวช.2/31   -
 8  634220206    นางสาวกัลยารัตน์ มาพา ปวช.2/31   -
 9  634220245    นางสาวชนากานต์ แดงจีน ปวช.2/31   -
 10  634220337    นางสาวจินดามณี หงอนไก่ ปวช.2/31   -
 11  634220365    นายกันตพงศ์ มะโนปา ปวช.2/31   -
 12  634220489    นายกษิดิ์เดช เสียงบุญ ปวช.2/31   -
 13  634220511    นางสาวธนัชชา เภารอด ปวช.2/31   -
 14  634220634    นายจิรพงษ์ ก่ำเกิด ปวช.2/31   -
 15  634220638    นายกิตติภูมิ หมวดสันเทียะ ปวช.2/31   -
 16  634220673    นายจิรพนธ์ แสงเทียน ปวช.2/31   -
 17  634220786    นายสิรวิชญ์ อินฉกรรจ์ ปวช.2/31   -
 18  634220794    นายอภิวิชญ์ มาก่อกูล ปวช.2/31   -
 19  634220796    นายจีรศักดิ์ วังวิเศษ ปวช.2/31   -
 20  634220806    นายสุพจน์ ทับเสงี่ยม ปวช.2/31   -
 21  634220817    นางสาวอินทุอร วงษ์พรม ปวช.2/31   -
 22  634220864    นางสาววิลาวัลย์ แก้วเพียร ปวช.2/31   -
จำนวน  22    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th