รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชวลิต โพธิ์สุข    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634220025    นายธนกร บุญไทยใส ปวช.2/32   -
 2  634220040    นายณัฏฐวีย์ เมืองจันทร์ ปวช.2/32   -
 3  634220052    นายชัชวาล ชุบเลี้ยง ปวช.2/32   -
 4  634220069    นายฉัตรมงคล แดงเจริญทรัพย์ ปวช.2/32   -
 5  634220086    นางสาวโชติกา เครือลอย ปวช.2/32   -
 6  634220118    นางสาวณัฐวรา ดารา ปวช.2/32   -
 7  634220119    นางสาวดวงกมล พลอยแหวน ปวช.2/32   -
 8  634220120    นางสาววริศรา สุขสวาท ปวช.2/32   -
 9  634220160    นายณัฐวุฒิ บุญประจวบ ปวช.2/32   -
 10  634220189    นายชลชาติ เพ็ชรใส ปวช.2/32   -
 11  634220201    นายธนกร นวนสีใส ปวช.2/32   -
 12  634220207    นางสาวณัฐธิดา แก้วเงิน ปวช.2/32   -
 13  634220219    นายณัฐวุฒิ พุ่มหมัน ปวช.2/32   -
 14  634220222    นายณรงค์กร มีเถื่อน ปวช.2/32   -
 15  634220277    นางสาววัชรี ครอบแพ ปวช.2/32   -
 16  634220541    นายธณาวัช แพรพันธ์ ปวช.2/32   -
 17  634220542    นายศุภชีพ หัตถา ปวช.2/32   -
 18  634220546    นายอภิสิทธิ์ ใจอ่อน ปวช.2/32   -
 19  634220618    นางสาวณฤมล มูลคำเหลา ปวช.2/32   -
 20  634220666    นายทินนกร ศรีรัตน์ ปวช.2/32   -
 21  634220787    นายทินวัตถ์ ด้วงสี ปวช.2/32   -
 22  634220818    นายธนทัต มาติดต่อ ปวช.2/32   -
 23  634220819    นายณัฐวัตร ทีระแนว ปวช.2/32   -
จำนวน  23    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th