รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พนารัตน์ ผงแสง    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634220019    นายธีรพงศ์ สนอยู่ ปวช.2/33   -
 2  634220062    นายภูวฤทธิ์ พุกรอด ปวช.2/33   -
 3  634220102    นายธิติชัย โพธิ์ศรี ปวช.2/33   -
 4  634220117    นายพีระศักดิ์ ใสสีสูบ ปวช.2/33   -
 5  634220122    นางสาวรัชนีกร พรมบ่อ ปวช.2/33   -
 6  634220142    นายภูรินทร์ อะโนทัย ปวช.2/33   -
 7  634220168    นายภัคพล บัวตรี ปวช.2/33   -
 8  634220185    นายธนศักดิ์ จันทร์ต๊ะสุริน ปวช.2/33   -
 9  634220191    นายธีรเดช เนตรจ๋อย ปวช.2/33   -
 10  634220208    นายพีรพงษ์ แสงสี ปวช.2/33   -
 11  634220214    นางสาวพัณณิตา ธรรมใจ ปวช.2/33   -
 12  634220258    นายธนภัทร ชลศิริวัฒน์ ปวช.2/33   -
 13  634220315    นางสาวเกสรา ศรีบัวทิม ปวช.2/33   -
 14  634220316    นางสาวแพรพรรณ จรัสกาย ปวช.2/33   -
 15  634220324    นางสาวพัทธ์ธีรา ดิษฐขำ ปวช.2/33   -
 16  634220336    นางสาวพัชราภา ดีกล้า ปวช.2/33   -
 17  634220412    นายเกียรติศักดิ์ จิ๋วอยู่ ปวช.2/33   -
 18  634220414    นายธนากร มูลมี ปวช.2/33   -
 19  634220493    นายธนวัฒน์ ไชยสุรินทร์ ปวช.2/33   -
 20  634220500    นายพลวัต ซ้อมจันทา ปวช.2/33   -
 21  634220604    นายธนวันต์ สำเนียง ปวช.2/33   -
 22  634220622    นายภาณุวิชญ์ พุทธิมา ปวช.2/33   -
 23  634220651    นายธีรพัฒน์ อิ่มเพ็ง ปวช.2/33   -
 24  634220655    นายพงศ์กรณ์ สุขอภัยธนพร ปวช.2/33   -
 25  634220669    นางสาวปิยพร สุคนธสาร ปวช.2/33   -
 26  634220682    นายปฏิภัทร ทศภานนท์ ปวช.2/33   -
 27  634220734    นางสาวอาริษา แสนจุ้ย ปวช.2/33   -
 28  634220736    นายภูศิลา เกิดโภคา ปวช.2/33   -
 29  634220739    นายธีรนัย คำใบ ปวช.2/33   -
 30  634220741    นายชนัญชัย จันปราม ปวช.2/33   -
 31  634220775    นายธิติ คล้ายชม ปวช.2/33   -
 32  634220779    นายวศิน จักรน้ำอ่าง ปวช.2/33   -
 33  634220781    นายสิทธิชัย ทนทาน ปวช.2/33   -
 34  634220836    นายกฤติเดช มากมี ปวช.2/33   -
จำนวน  34    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th