รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รุจิรา เลี้ยงไกรลาศ    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634220029    นายอนุชา มีสิงห์ ปวช.2/34   -
 2  634220049    นายวรเมธ มูลแก่น ปวช.2/34   -
 3  634220066    นายสัณหณัฐ รัศมีจันทร์ ปวช.2/34   -
 4  634220076    นางสาวสุพรรณษา โชติช่วง ปวช.2/34   -
 5  634220093    นายเอกวัฒน์ เชื้อต่าย ปวช.2/34   -
 6  634220109    นายธนชัย ศิริเดช ปวช.2/34   -
 7  634220112    นายวัชรศักดิ์ เข็มเพ็ชร ปวช.2/34   -
 8  634220113    นายสุทธิพงศ์ ศิขินารัมย์ ปวช.2/34   -
 9  634220114    นายกิตติภพ ด่านขุนทด ปวช.2/34   -
 10  634220115    นายกมลภพ ปกป้อง ปวช.2/34   -
 11  634220204    นายมนัสนันท์ ยิ้มอ่ำ ปวช.2/34   -
 12  634220213    นางสาววรรณภา ขำหนู ปวช.2/34   -
 13  634220215    นางสาวนันท์นภัส ใชวงษ์ ปวช.2/34   -
 14  634220232    นายรัชกฤษฎ์ ลำใย ปวช.2/34   -
 15  634220313    นางสาวนุชธิดา ทับแก้ว ปวช.2/34   -
 16  634220327    นายศิวกร ถมปิ๊ก ปวช.2/34   -
 17  634220331    นางสาวน้ำทิพย์ น้อยเตปิน ปวช.2/34   -
 18  634220333    นางสาวรัตนาพร เครือเมือง ปวช.2/34   -
 19  634220362    นางสาวสุกัลยา แก้วรักถา ปวช.2/34   -
 20  634220392    นายเอกรัตน์ เนยสูงเนิน ปวช.2/34   -
 21  634220490    นางสาวสุทธิดา โรยสูงเนิน ปวช.2/34   -
 22  634220494    นางสาวชลลดา พุฒกำพร้า ปวช.2/34   -
 23  634220632    นายเศรษฐพงศ์ ทองฤทธิ์ ปวช.2/34   -
 24  634220645    นายโชคชัย ประยงค์ ปวช.2/34   -
 25  634220646    นางสาวธนพรพรรณ พวงสมบัติ ปวช.2/34   -
 26  634220649    นายสุทธิวัชต์ ธันญากุลวิวัฒน์ ปวช.2/34   -
 27  634220686    นางสาวสิริวรรณ วังอิน ปวช.2/34   -
 28  634220695    นางสาวสุชัญญา คนหมั่น ปวช.2/34   -
 29  634220714    นายวีรวัฒน์ โพธิ์คำ ปวช.2/34   -
 30  634220715    นายณัฐภัทร คนงาน ปวช.2/34   -
 31  634220718    นายพงศพัศ ทิพยาวงษ์ ปวช.2/34   -
 32  634220749    นายโสฬส บุญมีเกิด ปวช.2/34   -
 33  634220761    นายภานุวัฒน์ การะเกษ ปวช.2/34   -
 34  634220773    นายเทอดศักดิ์ โภคา ปวช.2/34   -
 35  634220774    นายปุญญฤทธิ์ บำเพ็ญ ปวช.2/34   -
 36  634220795    นายพลกฤต พิมจันทร์ ปวช.2/34   -
จำนวน  36    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th