รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์    สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชัยทัต นาคเหล็ก    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634230172    นายศิรวิชญ์ ตุ้ยป้อ ปวช.2/41   -
 2  634230183    นายพินิจ เนียมหอม ปวช.2/41   -
 3  634230209    นายจิรกิตติ์ หลวงแก้ว ปวช.2/41   -
 4  634230238    นายธนากร อำมะรี ปวช.2/41   -
 5  634230260    นางสาวนงลักษณ์ นรกิจ ปวช.2/41   -
 6  634230262    นายณัฐวุฒิ สุจาจิง ปวช.2/41   -
 7  634230325    นางสาวนราทิพย์ แก้วรักถา ปวช.2/41   -
 8  634230397    นายธนวัฒน์ สง่าอินทร์ ปวช.2/41   -
 9  634230502    นางสาวภานุชนารถ ขำมา ปวช.2/41   -
 10  634230512    นางสาวน้ำฝน เหียงสูงเนิน ปวช.2/41   -
 11  634230524    นายพงศ์พิพัฎ โชคเอกพิพัฒน์ ปวช.2/41   -
 12  634230556    นายกฤษณพงศ์ คำบ่อว้า ปวช.2/41   -
 13  634230654    นายธนดล ไชยทองศรี ปวช.2/41   -
 14  634230853    นายระพีภัทร ปานเนตร ปวช.2/41   -
จำนวน  14    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th