รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.2     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การตลาด    สาขางาน การตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุทิน สังอุไร    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  634100036    นางสาวนาริศา เทศเพราะ ปวช.2/5   -
 2  634100045    นางสาวชลธิชา สายแสง ปวช.2/5   -
 3  634100053    นางสาวหนึ่งฤทัย รอดภัย ปวช.2/5   -
 4  634100056    นางสาวณัฐธิดา กล่อมเกลี้ยง ปวช.2/5   -
 5  634100126    นางสาวนริศรา สังข์คิด ปวช.2/5   -
 6  634100151    นางสาวธัญพิชชา สติดี ปวช.2/5   -
 7  634100175    นายปราโมทย์ ทราพงษ์ ปวช.2/5   -
 8  634100176    นายอัครชัย ปายา ปวช.2/5   -
 9  634100199    นางสาวพัชราภา หัตถาจารย์ ปวช.2/5   -
 10  634100314    นางสาวอภิญญา พาศิริ ปวช.2/5   -
 11  634100492    นางสาวอภิชญากุล ท้วมจันทร์ ปวช.2/5   -
 12  634100527    นางสาวธัญญพร แปงสอน ปวช.2/5   -
 13  634100539    นางสาวตวงทิพย์ เณรแก้ว ปวช.2/5   -
 14  634100543    นางสาวสุภาพร อินถา ปวช.2/5   -
 15  634100605    นางสาวจันทิมา เผ่าจันทร์ ปวช.2/5   -
 16  634100615    นางสาววิลาสินี อรุณเขตร ปวช.2/5   -
 17  634100616    นางสาววิลาวัณย์ อรุณเขตร ปวช.2/5   -
 18  634100642    นางสาวณิชากานต์ รุ่งทอง ปวช.2/5   -
 19  634100663    นางสาวอินทิรา เลไธสง ปวช.2/5   -
 20  634100665    นางสาวโสภิฏา เงินหล้า ปวช.2/5   -
 21  634100674    นางสาวอรณิชา เที่ยงเต็ม ปวช.2/5   -
 22  634100687    นางสาวรัตติกาล คำโส ปวช.2/5   -
 23  634100735    นางสาวธัญวรัตน์ ทองสุข ปวช.2/5   -
 24  634100756    นางสาวอนัฐฎา สุขคำ ปวช.2/5   -
 25  634100874    นางสาวชลลดา ทองอุดร ปวช.2/5   -
จำนวน  25    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th