รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก    สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชนินทร์ กีรติยรรยงค์    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624100016    นางสาวทัศนีย์ ปาละวงศ์ ปวช.3/10  2
 2  624100019    นางสาวสายธาร น้อยคูณ ปวช.3/10  2
 3  624100065    นายอภิวัฒน์ เชียงภูกอ ปวช.3/10  1
 4  624100120    นางสาวปุณยาพร นำสุวิมลกุล ปวช.3/10  1
 5  624100122    นางสาวชิดชนก พันธ์ทอง ปวช.3/10  2
 6  624100147    นางสาวจันทกานต์ วงษ์หวาด ปวช.3/10  2
 7  624100156    นางสาวประภาวรินทร์ สังทรัพย์ ปวช.3/10  2
 8  624100183    นางสาวจีรณัฐ จันทร์สุข ปวช.3/10  1
 9  624100205    นางสาวอวศยา ศรีสวัสดิ์ ปวช.3/10  1
 10  624100242    นางสาวสุพรรณี เนียมพาง ปวช.3/10  2
 11  624100309    นางสาวกัลยรัตน์ ขันทะเสน ปวช.3/10  2
 12  624100311    นายสัจจา แสนยาวิใจ ปวช.3/10  1
 13  624100313    นางสาวณัฐริกา หงษ์เขียว ปวช.3/10  2
 14  624100620    นางสาวเบญญาภา ภูมิโคกกรวด ปวช.3/10  2
 15  624100640    นางสาววรรณพร กามะ ปวช.3/10  2
 16  624100696    นายนนทวัฒน์ สุวรรณรัตน์ ปวช.3/10  1
จำนวน  16    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th