รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สายฝน กะแก้ว    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624100069    นางสาวสุภัทรา นาดา ปวช.3/2   -
 2  624100344    นางสาวเพียงรวี ดีเพียร ปวช.3/2   -
 3  624100345    นางสาวสุนิษา แสงกลาง ปวช.3/2   -
 4  624100375    นางสาววรัญญา วังสาร ปวช.3/2   -
 5  624100557    นางสาวประภัสสร ศรีตาล ปวช.3/2   -
 6  624100577    นางสาวกาญจนา ทองตัน ปวช.3/2   -
 7  624100580    นางสาวเฉลิมพร ชะดาบู่ ปวช.3/2   -
 8  624100607    นางสาวกฤติมา อุดมละเอียด ปวช.3/2   -
 9  624100611    นางสาวมนต์ธิตรา ยาใจ ปวช.3/2   -
 10  624100626    นางสาวสุวรรณษา กฤษวงศ์ ปวช.3/2   -
 11  624100645    นางสาวชนัญธิดา ถนอมตน ปวช.3/2   -
 12  624100668    นางสาวชนนิกานต์ จันจีด ปวช.3/2   -
 13  624100675    นางสาวยุวดี จับมั่น ปวช.3/2   -
 14  624100688    นางสาวนันทา สิงห์หมุด ปวช.3/2   -
 15  624100697    นางสาวธาราทิพย์ เตี้ยมวาด ปวช.3/2   -
 16  624100712    นางสาวสกาวรัตน์ แสงสุรินทร์ ปวช.3/2   -
 17  624100715    นางสาวพรชิตา โพธิวัฒน์ ปวช.3/2   -
 18  624100737    นางสาวเพลินตา ชัยโคตร ปวช.3/2   -
 19  624100775    นายสหรัฐ เชียงทอง ปวช.3/2   -
 20  624100792    นางสาววิมลสิริ เขียวใส ปวช.3/2   -
จำนวน  20    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th