รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เพชรรัตน์ ดวงแก้ว    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  594210555    นายศุภกิตติ์ อ่อนกล ปวช.3/21   -
 2  624210012    นายอดิศร สอนอิน ปวช.3/21   -
 3  624210017    นายธนาวุฒิ อ้นลิ ปวช.3/21   -
 4  624210028    นายศุภฤกษ์ ปั้นเพชร ปวช.3/21   -
 5  624210029    นายภานุเดช เจ๊กผาจุก ปวช.3/21   -
 6  624210035    นายธนากร แตงริด ปวช.3/21   -
 7  624210037    นายธนะพัฒน์ แก้วพวงใหม่ ปวช.3/21   -
 8  624210042    นายจักรกฤษณ์ สามสี ปวช.3/21   -
 9  624210044    นายธนาดล พิยาพร้าว ปวช.3/21   -
 10  624210045    นายสมภพ เกษร ปวช.3/21   -
 11  624210049    นายสุรเชษฐ์ ศรีคำทา ปวช.3/21   -
 12  624210057    นายขันติชัย ใจนิ่ม ปวช.3/21   -
 13  624210059    นายสมพงษ์ แก้วสอน ปวช.3/21   -
 14  624210066    นายเขมวัฒน์ จำนงค์ ปวช.3/21   -
 15  624210070    นายอดิศร นุ่มนวน ปวช.3/21   -
 16  624210082    นายศตวรรษ เมืองก่อ ปวช.3/21   -
 17  624210083    นายเศวตรฉัตร เข็มภาค ปวช.3/21   -
 18  624210104    นายยุทธนา กุลศิริ ปวช.3/21   -
 19  624210112    นายคมกิตย์ อินตาโย ปวช.3/21   -
 20  624210114    นายจิราเมษฐ์ จูบรรจง ปวช.3/21   -
 21  624210126    นายณัฐพงศ์ สายน้ำใส ปวช.3/21   -
 22  624210308    นายเฉลิมชัยชาญ ขวัญมุข ปวช.3/21   -
 23  624210524    นายทักษิณ อภิชาติเดชาติกุล ปวช.3/21   -
 24  624210558    นายอภิวัฒน์ ภู่เกิด ปวช.3/21   -
 25  624210565    นายอิทธิชัย สารบรรณ์ ปวช.3/21   -
 26  624210568    นายณัฐวุฒิ อินทสอน ปวช.3/21   -
 27  624210574    นายธนวัฒน์ จั่นแก้ว ปวช.3/21   -
 28  624210590    นายนิกร ศรีสุภาผล ปวช.3/21   -
 29  624210602    นายธัชพล สมประติ ปวช.3/21   -
 30  624210614    นายกฤษณะ คำชม ปวช.3/21   -
 31  624210615    นายณัฐพงศ์ สร้อยพิทักษ์ ปวช.3/21   -
 32  624210619    นายอดิศักดิ์ นาควิจิตร ปวช.3/21   -
จำนวน  32    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th