รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อนิรุทธ์ กรูดไคร้    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624210130    นายพีรภัทร อ่อนทอง ปวช.3/22   -
 2  624210131    นายธนโชติ จีนหน่อ ปวช.3/22   -
 3  624210162    นายนัฐวุฒิ ปานสุวรรณ์ ปวช.3/22   -
 4  624210192    นายชลชาติ นุโพ ปวช.3/22   -
 5  624210195    นายชวนินทร์ นะทร ปวช.3/22   -
 6  624210196    นายวีรภัทร แสงงาม ปวช.3/22   -
 7  624210208    นายณัฐวุฒิ วรรณศรี ปวช.3/22   -
 8  624210209    นายนันทวัฒน์ บุญกอแก้ว ปวช.3/22   -
 9  624210223    นายสุรภัทร ญาณปัญญา ปวช.3/22   -
 10  624210226    นายกฤตพล อ่ำเมือง ปวช.3/22   -
 11  624210227    นายสกลเกียรติ คำทา ปวช.3/22   -
 12  624210229    นายจีรพัฒน์ มากมี ปวช.3/22   -
 13  624210241    นายไวภพ บุ้งรุ่ง ปวช.3/22   -
 14  624210249    นายรัชชาวงษ์ นันมิ่ง ปวช.3/22   -
 15  624210252    นายภัทรวุฒิ มาเชียงผา ปวช.3/22   -
 16  624210556    นายณัฐพงศ์ ยาธรรม ปวช.3/22   -
 17  624210621    นายธิติวัช ประโยตัง ปวช.3/22   -
 18  624210623    นายจักรกฤษ เยาว์เต่า ปวช.3/22   -
 19  624210624    นายนราวิชญ์ เชื้อโฮม ปวช.3/22   -
 20  624210636    นางสาวธารารัตน์ ทายา ปวช.3/22   -
 21  624210657    นางสาวพาขวัญ อวยชัย ปวช.3/22   -
 22  624210661    นายรัชชานนท์ ช้างศรี ปวช.3/22   -
 23  624210670    นายณัฐพงศ์ น้อยบุตร ปวช.3/22   -
 24  624210677    นายรัตธภูมิ สายรัตน์ ปวช.3/22   -
 25  624210694    นายธนดล ผันผาย ปวช.3/22   -
 26  624210707    นายดนัย แผ้วผา ปวช.3/22   -
 27  624210708    นายปิยะชัย เจริญผล ปวช.3/22   -
 28  624210718    นายนวมินทร์ บุญเอี่ยม ปวช.3/22   -
 29  624210719    นายอธิพงษ์ อ้นเจ๊ก ปวช.3/22   -
 30  624210778    นายสหรัฐ ศรียากุล ปวช.3/22   -
 31  624210790    นายปพนธีร์ สนใจ ปวช.3/22   -
 32  624210843    นายวันเฉลิม กระแสร์สินธ์ ปวช.3/22   -
 33  624210851    นายวรโชติ ทิพปัญญา ปวช.3/22   -
จำนวน  33    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th