รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จักรพงษ์ แจ้งเมือง    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624210024    นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเผือก ปวช.3/23   -
 2  624210256    นายศุภโชค ณรงค์ฤทธิ์ ปวช.3/23   -
 3  624210257    นายอภิสิทธิ์ คืนประครอง ปวช.3/23   -
 4  624210268    นายพัฒนพงศ์ พิมพ์พา ปวช.3/23   -
 5  624210270    นายชัชพงศ์ หวานสนิท ปวช.3/23   -
 6  624210273    นายธีระชล เดียระดาษ ปวช.3/23   -
 7  624210298    นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์ทับทอง ปวช.3/23   -
 8  624210307    นายณัฐวุฒิ แท่งทอง ปวช.3/23   -
 9  624210317    นายธัญญ มยุเรศ ปวช.3/23   -
 10  624210318    นายพรรษา ฮวดหล่ำ ปวช.3/23   -
 11  624210319    นายธีระวัฒน์ พลอยเเหวน ปวช.3/23   -
 12  624210320    นายประดิษฐ์ แตงทอง ปวช.3/23   -
 13  624210321    นายนนท์ธวัช ชนะจน ปวช.3/23   -
 14  624210322    นายภานุวัฒน์ ตั้งไว้ ปวช.3/23   -
 15  624210323    นายจิรกิตติ์ หงอนไก่ ปวช.3/23   -
 16  624210336    นายธีรเดช นพพิบูรณ์ ปวช.3/23   -
 17  624210340    นายนพรัตน์ อินชัยศรี ปวช.3/23   -
 18  624210346    นายสิทธิเดช แปงแก้ว ปวช.3/23   -
 19  624210353    นายอานันทศักดิ์ อุ่นโต ปวช.3/23   -
 20  624210466    นายมีโชค มากมี ปวช.3/23   -
 21  624210518    นายคมสัน แสนคำ ปวช.3/23   -
 22  624210520    นายภัทรดนัย เหล็กสิงห์ ปวช.3/23   -
 23  624210521    นายณัฐนนท์ ทับทิมทอง ปวช.3/23   -
 24  624210560    นายสุทนต์ เอี่ยมนุช ปวช.3/23   -
 25  624210616    นายขวัญชัย จันทร์ทา ปวช.3/23   -
 26  624210678    นายพีรณัฐ อรรถวาที ปวช.3/23   -
 27  624210690    นายเกริกศักดิ์ แหบยา ปวช.3/23   -
 28  624210698    นายปวริศ การะพิมพ์ ปวช.3/23   -
 29  624210744    นายชัชชัย หวานสนิท ปวช.3/23   -
 30  644210874    นายธีรภัทร รินทร์ครู่ ปวช.3/23   -
จำนวน  30    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th