รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภานุวัฒน์ จันต๊ะภา    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624220018    นายธีรภัทร จันทร์อินบัว ปวช.3/31   -
 2  624220022    นางสาวชนากานต์ ยาจำปา ปวช.3/31   -
 3  624220023    นายณัฐพงษ์ ใบบัว ปวช.3/31   -
 4  624220025    นายเรืองศักดิ์ แก้วนาคแนว ปวช.3/31   -
 5  624220027    นายณัฐวุฒิ ทองแก้ว ปวช.3/31   -
 6  624220043    นายอรรถพล อินเขียว ปวช.3/31   -
 7  624220047    นายไชยวัฒน์ ไชยสงค์ ปวช.3/31   -
 8  624220058    นายธนภัทร ขอบใจ ปวช.3/31   -
 9  624220061    นางสาวกัญญารัตน์ สอนเณร ปวช.3/31   -
 10  624220062    นายวิทวัส ไตรสุทธิ์ ปวช.3/31   -
 11  624220063    นายฐิติพันธ์ ยุทธกิจไพบูลย์ ปวช.3/31   -
 12  624220094    นายอติรุจ คำสุข ปวช.3/31   -
 13  624220109    นายกิตตินันท์ จมเมือง ปวช.3/31   -
 14  624220110    นายคณพัฒน์ บุญธรรม ปวช.3/31   -
 15  624220628    นางสาวสาวิณี รุ่งแจ้ง ปวช.3/31   -
 16  624220653    นายฐานันด์ เนียมเล็ก ปวช.3/31   -
 17  624220665    นายศิวะพงษ์ ยุติศรี ปวช.3/31   -
 18  624220666    นายเจษฏา วังวิเศษ ปวช.3/31   -
 19  624220684    นางสาวจุฑามาศ นะถา ปวช.3/31   -
 20  624220692    นายภานุพงษ์ หอมสุวรรณ์ ปวช.3/31   -
 21  624220702    นางสาวนันท์นภัส ปั้นอุทัย ปวช.3/31   -
จำนวน  21    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th