รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภานุวัฒน์ จันต๊ะภา    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624220036    นายณัฐพนธ์ ปิ่นทอง ปวช.3/32   -
 2  624220245    นายชาญชัย ป้อมบู่ ปวช.3/32   -
 3  624220246    นายเจษฎาภรณ์ มาวัน ปวช.3/32   -
 4  624220248    นายวิทวัส สุขสวัสดิ์ ปวช.3/32   -
 5  624220260    นายสุรศักดิ์ แจ้งงาม ปวช.3/32   -
 6  624220262    นายสุวิจักขณ์ พิมพ์พา ปวช.3/32   -
 7  624220264    นายวีรพัฒน์ ศรีตาล ปวช.3/32   -
 8  624220269    นายณัฐภัทร ก้อนทอง ปวช.3/32   -
 9  624220275    นายสุวภัทร เปียจอย ปวช.3/32   -
 10  624220278    นายมนตรี โตใหญ่ ปวช.3/32   -
 11  624220280    นายชนเมธ ใจผูก ปวช.3/32   -
 12  624220281    นางสาววรรณนิชา เดวงษ์ ปวช.3/32   -
 13  624220283    นางสาววัทนวิภา จินดามืด ปวช.3/32   -
 14  624220296    นายศิริวิทย์ มีใยเยื่อ ปวช.3/32   -
 15  624220302    นายชุติเทพ เชื้อสง่า ปวช.3/32   -
 16  624220303    นางสาวพิมภิกา ปานใย ปวช.3/32   -
 17  624220306    นายเกรียงไกร สนิท ปวช.3/32   -
 18  624220349    นายพงษ์เพชร ครอบแพ ปวช.3/32   -
 19  624220350    นายยศกร มณีจร ปวช.3/32   -
 20  624220693    นายขจรศักดิ์ พุทธคาวี ปวช.3/32   -
 21  624220844    นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์ษา ปวช.3/32   -
จำนวน  21    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th