รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.มานิตย์ ลังก้า    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624220145    นายวาคิม ป้อมงาม ปวช.3/33   -
 2  624220152    นายนันทพัทธ์ น้อยเปรม ปวช.3/33   -
 3  624220165    นางสาวณิชนันทน์ ทัพกอง ปวช.3/33   -
 4  624220218    นางสาวณธสรณ์ หมื่นโฮ้ง ปวช.3/33   -
 5  624220222    นายวุฒิชัย นงลักษณ์ ปวช.3/33   -
 6  624220224    นายศุภสิน เรืองฤทธิ์ ปวช.3/33   -
 7  624220231    นายภูภณัตร จันทร์บุตร ปวช.3/33   -
 8  624220232    นายพงศธร สายบัวต่อ ปวช.3/33   -
 9  624220233    นายศุภสิน นักเรียน ปวช.3/33   -
 10  624220235    นายปิยะพงษ์ บัวหลาย ปวช.3/33   -
 11  624220258    นายพิเชษฐ์ มะตอง ปวช.3/33   -
 12  624220271    นายรัฐภูมิ มะโนรส ปวช.3/33   -
 13  624220299    นายจิรวัฒน์ คำมาละ ปวช.3/33   -
 14  624220584    นางสาวเกวลิน ยั้งสนิท ปวช.3/33   -
 15  624220635    นายนัฐวุฒิ ภู่พูลเพียร ปวช.3/33   -
 16  624220652    นายปุณณวัฒน์ บุญยง ปวช.3/33   -
 17  624220710    นายวงศธร ปาลาศ ปวช.3/33   -
 18  624220726    นายชิตพล นิลแก้ว ปวช.3/33   -
 19  624220729    นายธัชชัย เข็มแอ็ด ปวช.3/33   -
 20  624220731    นายวิชชุกร โตศรี ปวช.3/33   -
 21  624220733    นายนันทวัฒน์ โนจิตร ปวช.3/33   -
 22  624220735    นายจาณุ รัตน์ทวีป ปวช.3/33   -
 23  624220752    นายวีรวิชญ์ เอี่ยมสุภาษิต ปวช.3/33   -
 24  624220753    นายรัตนพล สมุดใจ ปวช.3/33   -
 25  624220754    นายพงศกร พรมงาม ปวช.3/33   -
 26  624220755    นายภาสกร คำเทียน ปวช.3/33   -
 27  624220797    นางสาววลันธิกาญจน์ ขวัญอ่อน ปวช.3/33   -
 28  624220810    นายพิทักษ์ สุขอัตตะ ปวช.3/33   -
 29  644220808    นายจิตรภาณุ อ๊อดกัน ปวช.3/33   -
จำนวน  29    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th