รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธนาคาร สาสังข์    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624220343    นายอภิวิชญ์ แว่นวิชัย ปวช.3/34   -
 2  624220351    นายปฏิภาณ บุญพุก ปวช.3/34   -
 3  624220352    นายยุทธพิชัย ตอยก้อน ปวช.3/34   -
 4  624220357    นายธีรภัทร สุภาชาติ ปวช.3/34   -
 5  624220359    นายพัชรพล มากมาย ปวช.3/34   -
 6  624220508    นายอนุภาพ อยู่บู่ ปวช.3/34   -
 7  624220515    นายธนกร จันทร์เดช ปวช.3/34   -
 8  624220517    นายพัสกร เม่นอยู่ ปวช.3/34   -
 9  624220519    นายไตรภูมิ น้อยแข ปวช.3/34   -
 10  624220525    นางสาวนฤมล สิทธิวงค์ ปวช.3/34   -
 11  624220526    นายธนพล จันทร์แสง ปวช.3/34   -
 12  624220528    นายภาณุ เพ็ชรนอก ปวช.3/34   -
 13  624220529    นายนวมินต์ มากเหลือ ปวช.3/34   -
 14  624220552    นายพงศกร ใจมูล ปวช.3/34   -
 15  624220554    นายกิตติธัช กุหลาบ ปวช.3/34   -
 16  624220555    นายณัฐวุฒิ ฟองทา ปวช.3/34   -
 17  624220561    นางสาววัชญาพร ตองกลิ่น ปวช.3/34   -
 18  624220562    นายชินวัฒน์ สุ่มเกิด ปวช.3/34   -
 19  624220569    นางสาววราภรณ์ เกิดเจริญ ปวช.3/34   -
 20  624220588    นายพีระพล พุ่มพร ปวช.3/34   -
 21  624220589    นายนิกูล โตเปลี่ยน ปวช.3/34   -
 22  624220595    นางสาวปวันรัตน์ ศรีโสภา ปวช.3/34   -
 23  624220597    นายกฤตชัย เกตุทอง ปวช.3/34   -
 24  624220601    นายวรายุส เรียงใหม่ ปวช.3/34   -
 25  624220603    นายพีรวัส นาโสก ปวช.3/34   -
 26  624220604    นางสาววชิราพร คำด้วง ปวช.3/34   -
 27  624220605    นายสัจพร ทองมีสี ปวช.3/34   -
 28  624220618    นายธาดา ไชยพันธุ์ ปวช.3/34   -
 29  624220625    นายณัฎฐกิตติ์ อยู่คร้าม ปวช.3/34   -
 30  624220802    นายนพรัตน์ ก้อนกลีบ ปวช.3/34   -
 31  624220826    นายจีรภัทร ชูเที่ยง ปวช.3/34   -
 32  624220833    นายวรปรัชญ์ วงษ์เขตร์ ปวช.3/34   -
 33  624220837    นายแดนโยธิน สีน้อยแนว ปวช.3/34   -
จำนวน  33    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th