รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์    สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.โยธิน แก่งอิน    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624230031    นายอัษฎาวุธ แตงจ๊อก ปวช.3/41   -
 2  624230032    นายพีรพล เป่าสวน ปวช.3/41   -
 3  624230071    นางสาวจิราภรณ์ กันทะสอน ปวช.3/41   -
 4  624230080    นายอัศฎาวุฒิ บุญสังข์ ปวช.3/41   -
 5  624230087    นายนรวิชญ์ ไชยยา ปวช.3/41   -
 6  624230098    นายพิฆเณศร์ มาซิว ปวช.3/41   -
 7  624230100    นางสาวอรวรรณ มีประไพ ปวช.3/41   -
 8  624230116    นายธีรศานต์ ทาลา ปวช.3/41   -
 9  624230137    นายวรากร ปู่ดำ ปวช.3/41   -
 10  624230210    นายนราวิชญ์ ศรีมะรักอ่อน ปวช.3/41   -
 11  624230211    นายศิกวัส มณีรัตน์ ปวช.3/41   -
 12  624230240    นายธีรไนย เกิดแก้ว ปวช.3/41   -
 13  624230254    นายบัณฑัต แจ้งจงดี ปวช.3/41   -
 14  624230259    นายรัฐพงศ์ ยิ่งบุรุษ ปวช.3/41   -
 15  624230301    นายพรหมวิวัฒน์ อินทิราภิรมย์ ปวช.3/41   -
 16  624230316    นางสาวชญาณี แก้วไพร ปวช.3/41   -
 17  624230334    นางสาววนิดา อุสาห์ ปวช.3/41   -
 18  624230335    นางสาวปิยะพร ทองดี ปวช.3/41   -
 19  624230549    นางสาวสกุณตรา สุพัฒน์ ปวช.3/41   -
 20  624230572    นายอภิสิทธิ์ รุนกล้า ปวช.3/41   -
 21  624230592    นายจิรภัทร เดชดิษฐ์ ปวช.3/41   -
 22  624230644    นายไวกิต พรหมประสิทธิ์ ปวช.3/41   -
 23  624230648    นายจารุเดช เอี่ยมแบน ปวช.3/41   -
 24  624230662    นายวีรชัย ดวงเอ้ย ปวช.3/41   -
 25  624230751    นายก้องเกียรติ์ นนทธิ ปวช.3/41   -
 26  624230834    นายดนัยกฤต คำเพ็ง ปวช.3/41   -
จำนวน  26    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th