รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การตลาด    สาขางาน การตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ขวัญดาว จันมลฑา    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624100038    นางสาวณัชริกา สังข์จันทร์ ปวช.3/5   -
 2  624100088    นางสาวนันทิมา ภู่เกาะ ปวช.3/5   -
 3  624100115    นางสาววรลักษณ์ เกตุดี ปวช.3/5   -
 4  624100159    นางสาวณัทฐา อุดอิน ปวช.3/5   -
 5  624100160    นางสาวสกาวเดือน ทองวัน ปวช.3/5   -
 6  624100250    นางสาววริษา คำนะ ปวช.3/5   -
 7  624100295    นางสาววรินญา สีทาแก ปวช.3/5   -
 8  624100304    นางสาวณิชา เสือจงภู ปวช.3/5   -
 9  624100342    นางสาวศิริรัตน์ ตันทิพย์ ปวช.3/5   -
 10  624100355    นางสาวนิชนันท์ ทองปลิว ปวช.3/5   -
 11  624100583    นางสาววรรณวิสาข์ สุขเจริญ ปวช.3/5   -
 12  624100596    นางสาวรัตนาพร สายบัวต่อ ปวช.3/5   -
 13  624100598    นางสาวเข็มมิกา วรรณเสถียร ปวช.3/5   -
 14  624100649    นายณัฐปกรณ์ มากคล้าย ปวช.3/5   -
 15  624100654    นางสาวภัคจิรา แก้วนิล ปวช.3/5   -
 16  624100673    นางสาวกนกวรรณ มะตอง ปวช.3/5   -
 17  624100695    นายพงศกร มิ่งด่าง ปวช.3/5   -
 18  624100740    นางสาวมณฑกรานต์ ภักดิ์ปรางทอง ปวช.3/5   -
 19  624100745    นางสาวธัญเรศน์ หลวงริด ปวช.3/5   -
 20  634100609    นางสาวมณัสวี คล้ายบุรี ปวช.3/5   -
จำนวน  20    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th