รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวช.3     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชนินทร์ พงษ์ประดิษฐ์    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624100021    นางสาวเนตรนภา แป้นสวน ปวช.3/6   -
 2  624100026    นายธีรภัทร ท้วมภู่ทองดี ปวช.3/6   -
 3  624100033    นางสาวชาลิสา ไกลคำ ปวช.3/6   -
 4  624100034    นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเพ็ชร ปวช.3/6   -
 5  624100039    นางสาวนันท์ชนก แป้นสวน ปวช.3/6   -
 6  624100040    นางสาวศิรประภา อินหุ่น ปวช.3/6   -
 7  624100048    นางสาวชลิดา ทัดศรี ปวช.3/6   -
 8  624100056    นางสาววรัญญา เที่ยงสาย ปวช.3/6   -
 9  624100075    นายนิติพงษ์ นุชแย้ม ปวช.3/6   -
 10  624100085    นายจิตรกรณ์ คงดีได้ ปวช.3/6   -
 11  624100086    นายศิวพรรดิ์ นิลบัวลา ปวช.3/6   -
 12  624100095    นายจิรวัฒน์ นาคพริก ปวช.3/6   -
 13  624100103    นางสาวรสสุคนธ์ ขำทับทิม ปวช.3/6   -
 14  624100117    นางสาวอัมรา ภวะเวส ปวช.3/6   -
 15  624100121    นางสาวอรปรียา บุญธูป ปวช.3/6   -
 16  624100157    นายวุฒิชัย วรพงษ์ไพบูลย์ ปวช.3/6   -
 17  624100207    นายพีรพัฒน์ อินดวง ปวช.3/6   -
 18  624100253    นางสาวบงกช สร้อยสนธิ์ ปวช.3/6   -
 19  624100263    นายปัณวัจน์ โภคินวรรณพงศ์ ปวช.3/6   -
 20  624100265    นายภานุภัค มั่นวิรุฬห์ ปวช.3/6   -
 21  624100277    นางสาวธันย์ชนก ศรีนันท์ ปวช.3/6   -
 22  624100391    นางสาวนัยเนตร บุตรเพชร ปวช.3/6   -
 23  624100501    นางสาวสุชาดา แดงแซว ปวช.3/6   -
 24  624100523    นายอภิเดช คงตาล ปวช.3/6   -
 25  624100563    นางสาวกันต์ฤทัย เขียวสุขใหม่ ปวช.3/6   -
 26  624100566    นายธนวัฒน์ มิ่งนันท์ ปวช.3/6   -
 27  624100573    นางสาวจุฑามาศ ลิลา ปวช.3/6   -
 28  624100579    นางสาวกัญญารัตน์ คำคุ้ม ปวช.3/6   -
 29  624100582    นายภัทรชัย เซ็นสาส์น ปวช.3/6   -
 30  624100609    นายก้องพบ พรมต่าย ปวช.3/6   -
 31  624100633    นางสาวน้ำทิพย์ ภู่เยี่ยม ปวช.3/6   -
 32  624100676    นางสาวพิมภนา ฟุ่นปัญญา ปวช.3/6   -
 33  624100685    นายสุทธินนท์ น้อยมาต่วน ปวช.3/6   -
 34  624100686    นางสาวอิศราภรณ์ สิทธิเจริญ ปวช.3/6   -
 35  624100711    นายสุรศักดิ์ วงษ์ชัย ปวช.3/6   -
 36  624100725    นางสาวอสมาภรณ์ ชูพันธ์ ปวช.3/6   -
 37  624100765    นายพีระพัฒน์ มาบ้านไร่ ปวช.3/6   -
 38  624100793    นางสาววารุณี เขียวใส ปวช.3/6   -
จำนวน  38    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th