รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปาริชาติ พิณนา    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  645110422    นางสาวเกศราภา วินิจสร ปวส.1/1   -
 2  645110430    นางสาวลลิดา คำผ่อง ปวส.1/1   -
 3  645110431    นางสาววรรณวิษา สมปา ปวส.1/1   -
 4  645110432    นางสาวธัญจิรา ทองมา ปวส.1/1   -
 5  645110433    นายปฏิญญา ปฤษณา ปวส.1/1   -
 6  645110434    นางสาวสุภัสสรา น้ำคำ ปวส.1/1   -
 7  645110457    นางสาวสุพัตรา สีวันคำ ปวส.1/1   -
 8  645110498    นางสาวปวลี เรือนจันทร์ ปวส.1/1   -
 9  645110499    นางสาวยลรดี แก้วคงขำ ปวส.1/1   -
 10  645110500    นางสาวฐิติมา แก่นตะนุ ปวส.1/1   -
 11  645110501    นางสาวนันทกานต์ เปาปวง ปวส.1/1   -
 12  645110502    นางสาวธณวรรณ หลักใหล ปวส.1/1   -
 13  645110503    นางสาวอัญชลี ยอดดี ปวส.1/1   -
 14  645110504    นางสาวรุ่งนภา รอดจันทร์ ปวส.1/1   -
 15  645110505    นางสาวณัฐคณิศร์ ดอนไพรเพชร ปวส.1/1   -
 16  645110506    นางสาวนภาพร ศรีอุดม ปวส.1/1   -
 17  645110507    นางสาวพิมพ์ดาว จิตรบำเพ็ญ ปวส.1/1   -
 18  645110508    นางสาวเขมจิรา แดงแซว ปวส.1/1   -
 19  645110510    นางสาวพัชรัตน์ ชมประเสริฐ ปวส.1/1   -
 20  645110511    นางสาวพิชญ์สินี มีเกษร ปวส.1/1   -
 21  645110512    นางสาววัชรินทร์ ศรีมา ปวส.1/1   -
 22  645110610    นางสาววิไลลักษณ์ คงอินทร์ ปวส.1/1   -
 23  645110915    นายธีรภัทร์ ลีกา ปวส.1/1  -
จำนวน  23    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th