รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก    สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปาริชาติ รอดแตง    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  645140529    นางสาวอรษา เจนชัด ปวส.1/10  1
 2  645140530    นางสาวนริสรา ชาลีลวง ปวส.1/10  1
 3  645140531    นายตรีภพ วงษ์ตะวัน ปวส.1/10  1
 4  645140532    นายณัฐพนธ์ ปานวงษ์ ปวส.1/10  1
 5  645140537    นางสาวกฤติยาภรณ์ ผาบแก้ว ปวส.1/10  1
 6  645140543    นางสาวฐิมารักษ์ เลี้ยงประเสริฐ ปวส.1/10  1
 7  645140544    นางสาวน้ำฝน ดีตุ ปวส.1/10  1
 8  645140545    นางสาวเบญจมาศ คงเพชร์ ปวส.1/10  1
 9  645140546    นายจักรกฤษณ์ วงษ์จักร์ ปวส.1/10  1
 10  645140746    นางสาวเขมิกา แสงทอง ปวส.1/10  1
 11  646140003    นางสาวประณิตา ทองคำ ปวส.1/10  2
 12  646140004    นางสาวกาหลง เกลี้ยงจันทร์ ปวส.1/10  2
 13  646140055    นางสาวนภัสวรรณ ไชยมงคล ปวส.1/10  2
 14  646140096    นางสาวจุฑาทิพย์ กันเต็ม ปวส.1/10  2
 15  646140163    นางสาวศศิวิมล คนดี ปวส.1/10  2
 16  646140170    นายยุทธนา นินเป้า ปวส.1/10  2
 17  646140171    นายรัชชานนท์ เติมมี ปวส.1/10  2
 18  646140349    นางสาวสิริกันยา สีลาพา ปวส.1/10  2
 19  646140748    นางสาวน้ำฝน สีวัย ปวส.1/10  2
จำนวน  19    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th