รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วชิราภรณ์ ธีปะนะ    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  646110036    นางสาวสุพัฒนิจ ใยไม้ ปวส.1/11   -
 2  646110039    นางสาวเขมมิกา กองแก้ว ปวส.1/11   -
 3  646110051    นางสาวสุดารัตน์ หมื่นเทพ ปวส.1/11  -
 4  646110103    นางสาวศิริรัตน์ ทรัพย์มามูล ปวส.1/11   -
 5  646110104    นางสาวณัฏฐนันท์ สะบันงา ปวส.1/11   -
 6  646110119    นางสาวปาริชาต รอดใหม่ ปวส.1/11   -
 7  646110120    นางสาวมณีวรรณ ประพฤติธรรม ปวส.1/11   -
 8  646110122    นางสาวชนิดา มีเหมือน ปวส.1/11   -
 9  646110241    นางสาววีระดา ปันบุ่ง ปวส.1/11   -
 10  646110306    นางสาวณัฐนรี ต่อศรี ปวส.1/11   -
 11  646110320    นางสาวพัทธมน ขำมา ปวส.1/11   -
 12  646110359    นางสาวปานชลาลัย กองสมบัติ ปวส.1/11   -
 13  646110371    นางสาวรัชนก โพธิ์ทอง ปวส.1/11   -
 14  646110623    นางสาวพรนิภา นราแก้ว ปวส.1/11   -
 15  646110634    นางสาวกมลวรรณ มีรินทร์ ปวส.1/11   -
 16  646110641    นางสาวชนัญธิญาภา พุ่มเทศ ปวส.1/11  -
 17  646110642    นางสาวนารีรัตน์ แปงการิยา ปวส.1/11   -
 18  646110709    นางสาวสุชาดา สีสุข ปวส.1/11   -
 19  646110717    นางสาวอารียา สนใจ ปวส.1/11   -
 20  646110718    นางสาวกัญญาภัท หนองบัว ปวส.1/11   -
 21  646110719    นางสาวจิราภรณ์ คำสอน ปวส.1/11   -
 22  646110738    นางสาวภัทธดา บุญสวัสดิ์ ปวส.1/11   -
 23  646110753    นางสาวจีรวรรณ เอี่ยมฟัก ปวส.1/11   -
 24  646110758    นางสาวกัญญาวีร์ พรหมหิตร ปวส.1/11   -
 25  646110762    นางสาวธนพร ปานอ่อน ปวส.1/11   -
 26  646110764    นางสาวจุฑามาศ แววมณี ปวส.1/11   -
 27  646110779    นางสาววนิดา ทองเณร ปวส.1/11   -
 28  646110787    นางสาวชนิดา นาปล้อง ปวส.1/11   -
 29  646110796    นางสาวเพชรรัตน์ นิโรจน์ ปวส.1/11   -
 30  646110831    นางสาวปิยวรรณ บุญอิน ปวส.1/11   -
 31  646110832    นางสาววรรณกานต์ ยุบลวัฒน์ ปวส.1/11   -
 32  646110851    นางสาวอภิสญาณัฐ นาสา ปวส.1/11   -
 33  646110871    นางสาววาสนา เรืองพิมาย ปวส.1/11   -
 34  646110887    นางสาวกรรณิการ์ มงคล ปวส.1/11   -
 35  646110888    นางสาวรุ่งไพลิน สุขสวัสดิ์ ปวส.1/11   -
 36  646110889    นางสาวพรพิรุณ จันทรักษา ปวส.1/11   -
 37  646110908    นางสาวตรีทิพยนิภา คำเจริญ ปวส.1/11  -
 38  646110909    นางสาวพุทธรักษา ทีแพง ปวส.1/11  -
 39  646110914    นายนวภัทร์ สุรินทร์ปา ปวส.1/11  -
จำนวน  39    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th