รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล    สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศิริสมพร ทำนุพันธ์    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  646130072    นายณัฐนันท์ หูชัยภูมิ ปวส.1/19   -
 2  646130123    นายณัฐกิตติ์ พานิชกิจเจริญชัย ปวส.1/19   -
 3  646130175    นางสาวอัญธิการ์ น้อยศรี ปวส.1/19   -
 4  646130176    นางสาวรัชฎากรณ์ เชื้อผาเต่า ปวส.1/19   -
 5  646130240    นางสาวธนัชชา พรมเสน ปวส.1/19   -
 6  646130547    นายณัฐน์ชนนท์ เศวตสุจริตกุล ปวส.1/19   -
 7  646130722    นายอภิชาติ วงศ์วาสน์ ปวส.1/19   -
 8  646130728    นางสาวปณิดา อ้นเก้ ปวส.1/19   -
 9  646130729    นางสาวชนิกา เหล็กแจ้ง ปวส.1/19   -
 10  646130732    นายคณัสนันท์ มูลจันทร์ ปวส.1/19   -
 11  646130740    นายพัชสนธ์ อินทร์ยา ปวส.1/19   -
 12  646130788    นางสาวนคนันทน์ อุไรงาม ปวส.1/19  -
 13  646130806    นายกีรติ อินทรชัยสกุล ปวส.1/19   -
 14  646130883    นายสุรชัย คุตจันทร์ ปวส.1/19   -
 15  646130884    นายสราวุธ รักเชียง ปวส.1/19   -
จำนวน  15    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th