รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปาริชาติ พิณนา    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  645110513    นางสาวอังคณา น้อยหนองโว้ง ปวส.1/2   -
 2  645110514    นางสาวกานติศา ขอผล ปวส.1/2   -
 3  645110515    นางสาวณิชาภัทร ชุมศรี ปวส.1/2   -
 4  645110516    นางสาวสุริยาพร เหม็นสรวง ปวส.1/2   -
 5  645110517    นางสาวนวรัตน์ ทองอุไร ปวส.1/2   -
 6  645110518    นางสาวชลลดา ปานอูบ ปวส.1/2   -
 7  645110519    นางสาวสงวนพร ตันทิพย์ ปวส.1/2   -
 8  645110520    นางสาวธนพร ทองคุ้ย ปวส.1/2   -
 9  645110521    นางสาวญารินดา แทนเทือก ปวส.1/2   -
 10  645110522    นางสาวนันทนา แก้วธรรม ปวส.1/2   -
 11  645110523    นางสาวพรสุดา ปาสาจัง ปวส.1/2   -
 12  645110525    นางสาวจารุภา สุทธิกร ปวส.1/2   -
 13  645110554    นางสาวนาตาชา สุขมูล ปวส.1/2   -
 14  645110608    นางสาวณัฏฐ์นรี แตงทอง ปวส.1/2   -
 15  645110609    นางสาวอารีรัตน์ ทองแก้ว ปวส.1/2   -
 16  645110611    นางสาวเสริมศิริ เกตุสิงห์สร้อย ปวส.1/2   -
 17  645110643    นายก้องภพ จันทร์วิลัย ปวส.1/2   -
 18  645110667    นางสาวอัญชรีภรณ์ แสงทอง ปวส.1/2   -
 19  645110699    นางสาวพิมพ์ชนก พรมเสน ปวส.1/2   -
 20  645110814    นางสาวกัญญาภัค สอนเนตร์ ปวส.1/2   -
 21  645110863    นางสาวจิรภิญญา สุขผดุง ปวส.1/2   -
 22  645110879    นางสาววนัชพร เลี้ยงจันทร์ ปวส.1/2   -
จำนวน  22    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th