รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล    สาขางาน เทคนิคยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ณรงค์ บุญพักตร์    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  645210242    นายวรพัฒน์ เพ็งเปิ้น ปวส.1/21  1
 2  645210243    นายปิยพัทย์ บุญผ่อง ปวส.1/21  1
 3  645210245    นายธีรภัทร สีหะอำไพ ปวส.1/21  1
 4  645210246    นายกิตติภูมิ พิมพ์จันทร์ ปวส.1/21  1
 5  645210247    นายชาญชัย ขวัญมุข ปวส.1/21  1
 6  645210248    นายธวัชชัย นวลพุ่ม ปวส.1/21  1
 7  645210249    นายปองดิเรก ปูปา ปวส.1/21  1
 8  645210250    นายเกียรติชัย มารดา ปวส.1/21  1
 9  645210251    นายธนากร สงวนสิงห์ ปวส.1/21  1
 10  645210252    นายนัฐวุฒิ ศรีอ้าย ปวส.1/21  1
 11  645210253    นายจรัสรวี ฟักประเสริฐ ปวส.1/21  1
 12  645210254    นายกิตติพงษ์ ตันหิง ปวส.1/21  1
 13  645210255    นายณัฐพล เมืองจันทร์ ปวส.1/21  1
 14  645210256    นายปัญญา ละอองฝุ่น ปวส.1/21  1
 15  645210257    นายธนทัต ละเขียว ปวส.1/21  1
 16  645210258    นายจิรพัส เอมอ่ำ ปวส.1/21  1
 17  645210260    นายธนากร ปานบ้านใหม่ ปวส.1/21  1
 18  645210261    นายนครินทร์ ปิ่นทอง ปวส.1/21  1
 19  645210262    นายภาคภูมิ วงสิน ปวส.1/21  1
 20  645210263    นายอรรถพล บรรดากาล ปวส.1/21  1
 21  645210264    นายสิทธิชัย จันทา ปวส.1/21  1
 22  645210265    นายชยกร จ้อยศิริ ปวส.1/21  1
 23  645210266    นายปวเรศ โยธหะลักษณ์ ปวส.1/21  2
 24  645210267    นายกิตติธัช คงถาวร ปวส.1/21  2
 25  645210269    นายอัครพล ก้อนทับทิม ปวส.1/21  2
 26  645210270    นายธนพล พวกดี ปวส.1/21  2
 27  645210271    นายอภิวัฒน์ ยาท้วม ปวส.1/21  2
 28  645210272    นายสหัสวรรษ ทะปัญญา ปวส.1/21  2
 29  645210273    นายณัชพล เงินชูศรี ปวส.1/21  2
 30  645210274    นายเสกสรรค์ เข็มผง ปวส.1/21  2
 31  645210276    นายภูมิพัฒน์ แสงสี ปวส.1/21  2
 32  645210277    นายภูมิพัฒน์ ปราจักร ปวส.1/21  2
 33  645210278    นายภาณุวิชญ์ แสงไทย ปวส.1/21  2
 34  645210280    นายเสกสรรค์ แสนรำพรวน ปวส.1/21  2
 35  645210281    นายกิตติศักดิ์ อยู่ป่าสา ปวส.1/21  2
 36  645210282    นายเดชา แพ่งเมือง ปวส.1/21  2
 37  645210283    นายประสพโชค ฟุ่นปัญญา ปวส.1/21  2
 38  645210284    นายอภิวัฒน์ บัวอ่อน ปวส.1/21  2
 39  645210285    นายเรวัติพงษ์ เหล็กเพชร ปวส.1/21  2
 40  645210286    นายวิทยา สิงห์อารมย์ ปวส.1/21  2
 41  645210287    นายพลพล ศรีจันทร์มาก ปวส.1/21  2
 42  645210288    นายณัฐวุฒิ อินจันต๊ะ ปวส.1/21  2
 43  645210289    นายธนากร บุตรทอง ปวส.1/21  2
 44  645210629    นายรัชชานนท์ อักษรไทย ปวส.1/21  2
จำนวน  44    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th